Politisk Fokus 2022-2023:

SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF

Her beskriver vi hvilke politiske områder, EEO skal fokusere særligt på i bestyrelsesåret.

Stop uddannelsessnobberiet

I 2002 besluttet vi i hele EU, at vi ville fokusere på fremtiden. Derfor blev der sat en målsætning om at alle medlemslande skulle investere 3 procent af BNP på forskning og udvikling. Danmark har for længst nået dette mål og den danske stat har i de sidste år investereret, hvad der svarer til 1 procent af BNP i forskning og uddannelse. Vi i EEO mener, at der er brug for en lignende målsætning for udvikling af erhvervsuddannelserne. Vores skoler var engang et sted, hvor der blev renoveret og tænkt nyt, ligesom universiteterne stadig er den dag i dag. På grund af nedskæringer dagens erhvervsskoler langt bagefter erhvervslivet og det kan ikke fortsætte. Når man i erhvervslivet bruger laser og på skolen bruger snor er der noget galt. Derfor foreslår EEO, at vi i Danmark sætter et mål. Danmark skal investere minimum 1 promille af BNP i erhvervsuddannelserne, så vi igen får skoler vi kan være stolte af. 

Geninvesteringsbidrag

EEO er super glade for regeringens forslag om at investere i uddannelsessystemet. Vi ønsker at blive inddraget i beslutningen om, hvad disse penge skal bruges til, for at sikre os den bedst mulige uddannelse for eleverne. Vi skal have investeret i de eksisterende uddannelser, så vi kan sikre eleverne uddannelser af høj kvalitet. Vi skal også sikre os at nye udbud lever op til en kvalitetssikring, der er eleverne værdig.

Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøet spiller en stor rolle for elevers trivsel og sundhed. Derfor bærer skolerne et ansvar for at overholde gældende lovgivning og sikre et læringsfremmende undervisningsmiljø. Derudover mener EEO, at undervisningsmiljøloven skal ligestilles med lærernes arbejdsmiljølov. Vi opfordrer i øvrigt skolerne til at udpege undervisningsmiljørepræsentanter eventuelt i forbindelse med undervisningsmiljøråd. 

Uddannelser der giver mening

Geninvesteringsbidrag

EEO mener, at uddannelserne på erhvervsskolerne skal være virkelighedsnære. Alle elever på erhvervsskolerne har valgt en uddannelse der her en balance mellem det praktiske og det teoretiske. Det derfor vigtigt eleverne kan se hvordan de kan bruge det de lærer ude i den virkelige verden. 

Ud over den almen undervisning er der brug for forløb udenfor skolen. Derfor opfordrer vi i EEO til, at man afsætter uger til studieture og projekter der har en direkte forbindelse til den virkelig verden.

Vi ser på tværs af vores uddannelser, at der er brug for denne slags forløb. 

Eleverne på HTX har længe haft et fageligt ønske om mere erhversrettet og tekniske forløb. For, at vi kan sikre dette foreslår vi, at eleverne skal kunne komme i erhvervspraktik ude i den virkelige verden. Derfor burde der indskrives en uges erhvervspraktik i HTX-bekendtgørelsen. 
Derudover foreslår vi, for at sikre et bedre ungdomsmiljø på uddannelserne, bør alle erhvervsuddannelser udvides med én uge for at gøre plads til studietur. Alt for mange erhvervsskoleelever føler ikke, at de har et ordentligt ungemiljø. Ved at sende eleverne på studietur, giver man dem et meget mere klassisk ungdomsliv med plads til socialt samvær

Bedre ledelse og planlægning

Der skal dannes nationale rammer for, hvornår skolerne må ændre på elevernes planlagte skema og afleveringer. Vi har behov for nationale guidelines for elevernes rettigheder til en struktureret og planlagt skolegang. Struktur er en vigtig del af elevernes hverdag, da det giver mulighed for, at den enkelte elev kan planlægge og prioritere sin skolegang. En struktureret skolegang med lav grad af planlægning gør, at eleverne mister fokus og motivation.

Dygtigere lærere

Vi mener, at der bør lægges øget fokus på faglig- og pædagogisk-uddannelse af lærere, således at lærerne er eksperter indenfor deres egne fag. Vi synes derfor, at lærere som har bestået den faglige uddannelse, ligeledes bør gennemfører pædagogikum og lignende indenfor 1 år af deres ansættelse. Alt undervisning der foregår inden pædagogikum er afluttet skal være under skærpet tilsyn og evaluering af både vejleder samt elever. Samtidig skal det gøres sværere for skolerne at udnytte eventuelle smuthuller ift. kravet om pædagogikum for lærere. Dette skal gøres for at fremme lærernes evner til at lære fra sig på en forståelig måde.

Sundhed og trivsel

Social trivsel

Vi mener, at det sociale sammenhold på erhvervsskolerne er afgørende for elever trives og mulighed for at gennemføre deres uddannelse. Skolerne skal derfor udføre trivselsundersøgelser årligt, som skal danne udgangspunkt for opfølgende handlingsmøder. Her skal skolerne gå i dialog med elever og sammen udforme en strategi for det kommende år. Denne strategi skal kunne mærkes af elever, og eleverne skal informeres om det. Vi opfordrer til, at skolerne afholder trivselsfremmende aktiviteter, dette kan være alt fra aktivitetsdage til fredagscafe. 

Tid til at blive uddannet

Der skal være tid og mulighed for at lære. Det nytter ikke noget at komprimere uddannelserne i så høj grad, at det stresser eleverne. Så de ikke kan når at lære det, de skal. Det kan gøres ved at udvide uddannelserne, så der er den tid der er brug for. Vi mener derfor det nødvendig at revidere længden og strukturen på især EUX og EUD, så vi sikkrer de bedst mulig forløb for eleverne. 

Bedre seksualundervisning

EEO mener, at der skal indføres krav om ordentlig seksualundervisning på alle ungdomsuddannelser. Undervisningen skal faciliteres af en lærer eller sundhedsperson med viden inden for emnet. Seksualundervisning er mere relevant og har større effekt på ungdomsuddannelserne, da eleverne er ældre.

Alkohol

Alkohol er for mange unge en stor del af deres sociale liv. Der tales i stigende grad om, at forbyde alkohol til fester på vores skoler. Det mener vi ikke er en god idé, fordi det flytter festen til utrygge steder uden for skolen. Vi opfordrer til, at skolerne går i dialog med eleverne om alkoholkulturen på skolerne

Rygning

Vi ønsker, at skolerne indfører en masse tiltag for at stoppe rygning, da dette er et samfundsmæssigt problem. Vi bør derfor fastholde totalforbuddet, men samtidig tilbyde rygestopkurser