Politisk fokus 2021-2022

Her beskriver vi hvilke politiske områder, EEO skal fokusere særligt på i bestyrelsesåret.

Sundhed og trivsel

Alkohol

Alkohol er for mange unge en stor del af deres sociale liv. Der tales i stigende grad om, at forbyde alkohol til fester på vores skoler. Det mener vi ikke er en god idé, fordi det flytter festen til utrygge steder
uden for skolen. Vi opfordrer til, at skolerne går i dialog med eleverne om alkoholkulturen på skolerne

Trivsel (f.eks. psykisk)

Vi mener, at skolerne skal udføre trivselsundersøgelser årligt, som skal danne udgangspunkt for opfølgende handlingsmøder. Her skal skolerne gå i dialog med elever og sammen udforme en strategi for det kommende år. Denne strategi skal kunne mærkes af elever, og eleverne skal informeres om det. Vi opfordrer til at skolerne afholder trivselsfremmende aktiviteter.

Rygning

Vi ønsker, at der på skolerne indføres bløde frivilligbaserede tiltag i stedet for totalforbud. Rygning er et personligt sundhedsproblem, som skolen skal tilbyde hjælp til på lige fod med andre problemer, som har indvirkning på elevens skolegang. Derudover mener vi ikke, at røgfri skoletid på erhvervsuddannelser giver mening. Eleverne kommer nemlig ud på praktiksteder, hvor disse regler ikke gælder for de ansatte.

Seksualundervisning

EEO mener, at der skal indføres krav om seksualundervisning på alle ungdomsuddannelser. Undervisningen skal faciliteres af en lærer eller sundhedsperson med viden inden for emnet. Seksualundervisning er mere relevant og har større effekt på ungdomsuddannelserne, da eleverne
er ældre.

Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøet spiller en stor rolle for elevers trivsel og sundhed. Derfor bærer skolerne et ansvar for at overholde gældende lovgivning og sikre et læringsfremmende undervisningsmiljø. Derudover mener EEO, at undervisningsmiljøloven skal ligestilles med lærernes arbejdsmiljølov. Vi opfordrer i øvrigt skolerne til at udpege undervisningsmiljørepræsentanter eventuelt i forbindelse med undervisningsmiljøråd.  Faglig og social eftervirkning post COVID-19

Fagligt

Under nedlukningen ifm. COVID-19 pandemien blev alle vores uddannelser påvirket af både nødundervisning og virtuel undervisning. Virtuel undervisning
har for mange været præget af tekniske problemer, uforberedte undervisere samt huller i læringsmål. Dette har medvirket til, at mange er faldet bagud fagligt især i de praktiske og eksperimentelle fag. Derfor skal der være fokus på, at få alle de berørte elever igennem de praktiske øvelser og forløb, som de er gået glip af i den virtuelle undervisning. Udover de praktiske fag, er det også gået ud over de boglige fag, da både undervisere og elever har skulle vænne sig til den nye måde at have undervisning på.

Derfor mener EEO, at skolerne skal øge fokusset på at få flere elever i laboratorier, værksteder og eventuelt i praktik, hvis dette er relevant eventuelt i form af frivillig undervisning.

Socialt

Vi mener i EEO, at der skal lægges fokus på trivsel blandt eleverne efter nedlukningen af skolerne. Grundet online undervisning har mange elever haft en
svær skoletid, som blandt andet har medført, at flere elever falder fra. Nedlukningen har haft store indvirkninger på den fremtidige skolegang og trivsel.
Derfor mener EEO, at der skal gøres mere, for at alle elever trives på de forskellige skoler og uddannelser efter den store omvæltning, som COVID-19 har
forårsaget. Forbedret trivsel kan hjælpes på vej ved afholdelse af sociale arrangementer, såsom fredagscafeér, brætspilsaftener og lignende. Dertil bør der
være adgang til gratis psykologhjælp eller andre tilbud for dem, der har brug for det. Det skal målrettes elever som eksempelvis har udviklet psykologiske
problemer eller har fået det svært socialt under nedlukningen. 

Virkelighedsnær undervisning

EEO mener at, uddannelserne på erhvervsskolerne skal være virkelighedsnære. Eleverne skal kunne se, hvordan de kan bruge deres undervisning ude i
virkeligheden. Vi mener, at især skolepraktikken skal have fokus på dette. Ud over den almene undervisning skal der være undervisning i relevante emner
fra privatlivet såsom privatøkonomi, hvor der bliver undervist i budgetter, skat, lån samt andre relevante emner

Mere attraktive erhvervsuddanelser

EEO mener, at erhvervsuddannelserne skal forberedes ved at afskaffe EMMA kriterierne, da de ligger et unødvendigt pres på eleverne. Det skal være fedt at tage en erhvervsuddannelse. Man bør ikke tvinges til at rejse tværs over landet for at få en læreplads, eller være nødsaget til at ændre sit uddannelsesvalg for at være tættere på skolen.

Der skal være tid og mulighed for at lære. Det nytter ikke noget, at komprimere uddannelserne i så høj grad, at det stresser eleverne, så de ikke når at lære, det de skal. Det kan gøres ved at udvide uddannelserne, så der er den tid, der er behov for. Derudover er det nødvendigt, at skolerne har råd til at købe det nødvendige udstyr.

For at sikre et bedre ungdomsmiljø på uddannelserne bør alle erhvervsuddannelser udvides med én uge for at gøre plads til studietur. Alt for mange erhvervsskoleelever føler ikke, at de har et ordentligt ungemiljø. Ved at sende eleverne på studietur giver man dem et meget mere klassisk ungdomsliv med plads til socialt samvær

Geninvesteringsbidrag

EEO er super glade for regeringens forslag om at investere i uddannelsessystemet. Vi ønsker at blive inddraget i beslutningen om, hvad disse penge skal bruges til, for at sikre os den bedst mulige uddannelse for eleverne. Vi skal have investeret i de eksisterende uddannelser, så vi kan sikre eleverne uddannelser af høj kvalitet. Vi skal også sikre os at nye udbud lever op til en kvalitetssikring, der er eleverne værdig.

Bedre struktur på uddanelserne 

Bedre lærere

Vi mener, at der bør lægges øget fokus på faglig- og pædagogisk-uddannelse af lærere, således at lærerne er eksperter inden for deres egne fag. Vi synes derfor at lærere, som har bestået den faglige uddannelse, ligeledes bør gennemfører pædagogikum og lignende indenfor 1 år af deres ansættelse. Alt undervisning der foregår inden pædagogikum er afluttet skal være under skærpet oversigt og evaluering af både vejleder samt elever. Samtidig skal det gøres sværere for skolerne at udnytte eventuelle smuthuller ift. kravet om pædagogikum for lærere. Dette skal gøres for at fremme lærernes evner til at lære fra sig på en forståelig måde.

Bedre ledelse og planlægning

Der skal dannes nationale rammer for, hvornår skolerne må ændre på elevernes planlagte skema og afleveringer. Vi har behov for nationale guidelines for elevernes rettigheder til en struktureret og planlagt skolegang. Struktur er en vigtig del af elevernes hverdag, da det giver
mulighed for, at den enkelte elev kan planlægge og prioritere sin skolegang. En struktureret skolegang med lav grad af planlægning gør, at eleverne mister fokus og motivation.