EEO’S VEDTÆGTER

ARTIKEL 1: NAVN OG FORKORTELSE

§1: Organisationens navn er ”Erhvervsskolernes ElevOrganisation”

Stk. 2: Navnet forkortes ”EEO”

Stk. 3: Organisationens engelske navn er “The Danish Vocational and Technical School Students Union”

ARTIKEL 2: FORMÅL

§2: EEO’s formål er:

 1. a) At arbejde for og vedligeholde netværk elevrådene imellem og mellem elevrepræsentanterne i bestyrelserne på landets erhvervsskoler
 2. b) At koordinere interesser for elever på de erhvervsfaglige uddannelser, tilknyttet tekniske skoler, SOSU skoler og tekniske gymnasier (herefter omtalt erhvervsskoleelever), og varetage disse over for skoler og myndigheder
 3. c) At arbejde for at eleverne får reel indflydelse på deres skoler gennem elevråd og elevrepræsentation i skolernes bestyrelse og andre relevante organer
 4. d) At synliggøre EEO over for eleverne ude på skolerne, samt informere eleverne om hvordan de kan benytte EEO til at forbedre deres skole
 5. e) At samarbejde med andre organisationer og relevante organer om anliggender af fælles interesse
 6. f) At sikre og udvikle et serviceorgan for eleverne og elevrådene på de danske erhvervsskoler
 7. g) At skabe kontakt mellem elevrådene og de lokale faglige organisationer, der organiserer eleverne
 8. h) At informere medlemmer af EEO og andre relevante organer omkring erhvervsskolesektoren
 9. i) At arbejde for at erhvervsfaglige uddannelser, tilknyttet tekniske skoler og tekniske gymnasier, får et bedre ry og image og bliver mere synlige over for offentligheden
 10. j) At eje fast ejendom hvorfra EEO kan udøve sin virksomhed med henblik på opfyldelse af ovennævnte formål.
  §3: EEO er en partipolitisk uafhængig organisation

ARTIKEL 3: MEDLEMSFORHOLD

§4: Som medlemmer optages elevråd på skoler, der uddanner elever gennem de tekniske erhvervsuddannelser (EUD), social- og sundhedsuddannelser (SOSU), pædagogiskassistentuddannelser (PAU), teknisk erhvervsuddannelseseksamen (Tek-EUX) eller højere teknisk eksamen (HTX)

§5: EEO organiserer eleverne kollektivt. Hermed forstås, at når en skoles elevråd melder sig ind i EEO, bliver alle elever under det respektive elevråd automatisk medlemmer af EEO.

Stk. 2: Ved indmeldelse forpligter elevrådet sig til at informere eleverne om EEO og medlemsbetingelserne. Elevrådet skal samtidig udpege en kontaktperson til EEO.

Stk. 3: Antallet af årselever på skolen beregnes årligt ud fra Undervisningsministeriets oversigt af årselever.

Stk. 4: På skoler, hvor eleverne har valgt at opdele elevrådet efter geografiske afdelinger, uddannelsesretninger eller andet, kan en sammenslutning af disse elevråd opnå medlemsrettigheder forudsat at sammenslutningen har indbetalt kontingent og indgivet en gyldig medlemskabsbekræftelse.

§6: Udmeldelse sker ved skriftlig anmodning og træder i kraft ved udgangen af indeværende kvartal. Ved udmeldelse skal der vedlægges en kopi af referatet fra det elevrådsmøde, hvor beslutningen om udmeldelse blev truffet, referatet skal være blevet bekræftet af elevrådet.

ARTIKEL 4: ORGANISATIONENS MYNDIGHEDER

§7: EEO’s myndigheder nævnt i prioriteret rækkefølge:

 1. Kongres
 2. Landsmøde
 3. Hovedbestyrelsen
 4. Daglig Ledelse
 5. Stående udvalg
 6. HTX- og EUD-udvalget

ARTIKEL 5: KONTINGENT

§8: Medlemselevrådende betaler årligt et kontingent som dækker et års medlemskab (12 måneder).

§9: Kontingentet betales forud for ét år ad gangen. Et medlemselevråds gæld til EEO må ikke overstige ¼ af kontingentet. En overskridelse behandles på førstkommende stormøde, der som følge heraf kan fratage medlemselevrådet dets demokratiske rettigheder, indtil gælden er afviklet.

§10: Hovedbestyrelsen kan med ⅘ dels flertal sænke kontingentet med op til 5 kr. i tilfælde af, at mindst 5 medlemselevråd melder sig ud inden for en periode på 3 måneder. En sænkelse af kontingentet skal ratificeres på førstkommende

ARTIKEL 6: KONGRESSEN

§11: Kongressen består af delegerede og observatører fra medlemselevrådene.

Stk. 2: Elevråd der ikke er medlem af EEO, men opfylder betingelserne i § 4 og elevråd med relevans for EEO, kan sende op til 3 observatører med taleret til Kongressen.

§12: Kongressen samles årligt i oktober eller november. Der indkaldes, senest 5 uger før afholdelse, af Hovedbestyrelsen. Indkaldelsen skal indeholde en oversigt over antallet af årselever på uddannelsesinstitutionerne, ifølge Undervisningsministeriets oversigt af årselevers seneste opgørelse, samt den deraf udledte stemmefordeling.

§13: Ved Kongressen tildeles medlemselevrådende stemmer efter antallet af årselever (en årselev er en elev tilknyttet skolen i 40 uger) indskrevet ved den(de) uddannelsesinstitution(er) jf. Undervisningsministeriets oversigt af årselevers seneste opgørelse.

Stk. 2: Den udledte fordeling af stemmer er gældende indtil næste ordinære Kongres

Stk. 3: Et medlemselevråd må sende en delegeret med en stemme pr. påbegyndte 200 årselever, dog har et medlemselevråd minimum 2 stemmer.

Stk. 4: I tilfælde af at en skole har flere deltagere, end de har delegerede, fordeles mandaterne ud fra skolens elevråds ønske. Hvis skolens elevråd ikke kan komme til enighed, fordeles mandaterne ud fra afdelinger og uddannelse, således af den størst mulige repræsentation imødekommes. De resterende deltagere vil deltage som observatører.

§14: Delegerede og observatører skal enten være tilknyttet en tekniske skole i henhold til § 4, været det inden for det seneste år, eller være medlem af Hovedbestyrelsen.

Stk. 2: Delegerede har stemme- og taleret, men observatører har kun taleret og ingen stemmeret. Både delegerede og observatører kan dog stemme i forbindelse med forretningsordenen og dagsordenen.

Stk. 3: Deltagere, som ikke er tilknyttet en teknisk skole, er observatørere.

§15: Ingen medlemselevråd kan opnå mere end ⅖ af samtlige mulige stemmer.

§16: Kongressen er beslutningsdygtig, når Kongressen er rettidigt indkaldt jf. §12 og mindst ⅓ af medlemselevrådende er til stede ved mødets start.

§17: Hvis intet andet er anført, træffes beslutninger ved simpelt flertal, der skal dog minimum indgår 3 medlemselevråd i dette flertal.

§18: Hovedbestyrelsen udsender forslag til dagsorden, forretningsorden, budget samt regnskab, den skriftlige beretning og indkommende forslag mindst 3 uger før mødets afholdelse.

§19: Kun medlemselevråd der jf. § 4 er medlem af EEO, eller personer der er medlem af Hovedbestyrelsen, kan stille forslag og ændringsforslag.

§20: Kongressen vedtager dagsorden for mødet. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1)Valg af 2 dirigenter

2) Valg af minimum 1 referent

3) Godkendelse af dagsorden

4) Godkendelse af forretningsorden

5) Fremlæggelse af beretninger fra Hovedbestyrelsen

6) Fremlæggelse af regnskab og budget

7) Fastsættelse af kontingent

8) Indkomne forslag:

a)Behandling af vedtægtsændringer

 1. b) Behandling og vedtagelse af Principprogram
 2. c) Vedtagelse af Handlingsplan og Politisk Fokus
 3. d) Vedtagelse af budget

9) Valg af:

 1. a) Formand
 2. b) Næstformand med ansvar for politik
 3. c) Næstformand med ansvar for organisation
 4. d) Ordføreren og koordinatoren for HTX-udvalget
 5. e) Ordføreren og koordinatoren for EUD-udvalg
 6. f) 7 menige medlemmer af HTX-udvalget
 7. g) 7 menige medlemmer af EUD-udvalget
 8. h) International officer
 9. i) Regionsordfører
 10. j) 2 kritiske revisorer til det kommende regnskabsår

10) Udtalelser

11) Eventuelt

§21: Afstemning til forretningsorden afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 2: Forretningsordenen på stormøderne skal som minimum bestå af følgende punkter:

 1. Stemmeprocedurer
 2. Deadlines for ændringsforslag
 3. Tillid/mistillid til dirigenter

  §22: Referenterne tager referat af Kongressens beslutninger. Referatet og forslag samt ændringsforslag offentliggøres på EEO’s hjemmeside senest 3 uger efter mødets afslutning.

  §23:
  Deadline for forslag til behandling på Kongressen og opstillinger er midnat eller 2 timer efter mødets afslutning, hvad end der kommer senest.

ARTIKEL 7: EKSTRAORDINÆR KONGRES

§24: Kongressen træder ekstraordinært sammen, hvis et flertal i Daglig Ledelse, Hovedbestyrelsen eller mindst 3 af medlemselevrådene, der repræsenterer minimum ⅕ del af medlemseleverne, ønsker dette.

§25: En begæring om ekstraordinær Kongres skal indeholde en motiveret dagsorden.

Stk. 2: En ekstraordinær Kongres finder sted max. 3 uger efter, at der er fremsat krav herom. Dagsorden udsendes mindst 2 uger før mødets afholdelse.

ARTIKEL 8: VALG OG OPSTILLINGER

§26: Elever, som jf. § 4 er eller har været indskrevet på en skole med et medlemselevråd indenfor det seneste år, kan opstille til posterne nævnt i § 20 pkt. 9 a, b, c og i.

Stk. 2: Elever, kan stille op til posterne nævnt i § 20, pkt. 9, d, e, f, g og h, ud fra deres respektive uddannelsestyper. Elever skal være indskrevet på en skole med et medlemselevråd eller været det inden for det seneste år. EUX-elever kan opstille til alle disse poster.

§27: Opstilling til kritisk revisor forudsætter, at man ikke holder nogen andre tillidsvalgte positioner i EEO under hverv.

§28: Ved personvalg, hvor antallet af kandidater svarer til, eller er mindre end, antallet af ledige poster, foretages der skriftlig afstemning om den enkelte kandidat. Kandidaten skal have et flertal af tillidsstemmer for at besætte posten.

Stk. 2: Ved personvalg, hvor antallet af kandidater er flere end antallet af ledige poster, foretages der skriftlig afstemning om den enkelte kandidat. Der afgives stemmer for op til en mere end halvdelen af antallet af ledige poster. De opstillede som opnår flest stemmer vælges, indtil pladserne er fyldt ud. De valgte kandidater bekræftes endeligt ved tillidsafstemning.

Stk. 3: I tilfælde af stemmelighed fortages endnu et valg om kandidaterne, der opnår stemmelighed. Hvis der igen er stemmelighed afgøres det ved lodtrækning.

Stk. 4: Alle personvalg er hemmelige.

Stk. 5: Alle kandidater har mulighed for at få sit personlige stemmetal oplyst.

ARTIKEL 9: LANDSMØDE

§29: Landsmødet samles en gang årligt i 1. halvår.

Stk. 2: På Landsmødet fordeles stemmerne på samme måde som ved Kongressen jf. § 13 og bestemmes af antallet af årselever.

Stk. 3: Elevråd der ikke er medlem af EEO kan send op til 3 observatører jf. § 11.

Stk. 4: Opstillinger, behandlingsforslag og andre ting, der ikke er specificeret i denne artikel, har samme procedure som ved Kongressen.

§30: Landsmødet indkaldes af Hovedbestyrelsen senest 3 uger før afholdelse.

§31: Landsmødet er beslutningsdygtigt, når det er rettidigt indkaldt jf. § 30 og mindst ⅓ af medlemselevrådende er til stede ved mødets start.

§32: Dagsorden for Landsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af minimum 2 dirigenter
 2. Valg af minimum 1 referent
 3. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden
 4. Fremlæggelse af halvårlig beretning fra Daglig Ledelse
 5. Fremlæggelse af kort økonomisk beretning
 6. Diskussion af arbejdet i det kommende halvår
 7. Indsupplering af menige medlemmer til Hovedbestyrelsen

   

  §33: Landsmødet kan lukkes for ikke-medlemmer, hvis et flertal af de delegerede ønsker dette.

ARTIKEL 10: HOVEDBESTYRELSEN

§34: Hovedbestyrelsen består af Daglig Ledelse, HTX- og EUD-udvalget og HTX- og EUD-koordinatoren

Stk. 2: Hovedbestyrelsen vælges til perioden fra 21 dage efter den Kongres, hvor de er valgt, frem til 21 dage efter den Kongres, hvor de fratræder.

§35: Hovedbestyrelsen har til opgave at sørge for en national repræsentation af erhversskoleelevernes interesser. Hovedbestyrelsen skal koordinere de større landsdækkende politiske aktiviteter som prioriteres, eller breder sig ud over det enkelte udvalg.

Stk. 2: Hovedbestyrelsen skal planlægge 10 møder årligt, dog skal der mindst afholdes 8 møder.

Stk. 3: Hovedbestyrelsen skal opretholde en gennemsigtig og hurtig informationsvej til regionerne og medlemselevrådene.

§36: Hovedbestyrelsen kan, for et bestemt politisk område, vælge en ordfører.

Stk. 2: Stk 2: Disse ordførere repræsenterer EEO i spørgsmål der vedrører ordførerskabets område.

Stk. 3: Ordførerne står til ansvar overfor hovedbestyrelsen.

ARTIKEL 11: DAGLIG LEDELSE

§37: Daglig Ledelse består af Formandsskabet, Ordføreren fra både HTX-og EUD-udvalget, Regionsordføreren og den Internationale Officer. Daglig Ledelse vælges til perioden fra 21 dage efter den Kongres, hvor de er valgt frem til 21 dage efter den Kongres, hvor de fratræder.

§38: Daglig Ledelse har til opgave at kordinere EEO’s aktiviteter, men har ikke politisk indflydelse på udvalgenes politik jf. artikel 12. Daglig Ledelse afgør dog i tvivlstilfælde, i hvilket politisk udvalg en afgørelse skal træffes.

Stk. 2: Daglig Ledelse samles mindst 10 gange årligt

Stk. 3: Daglig Ledelse skal opretholde en gennemsnitlig og hurtig informationsvej til udvalgene og medlemselevrådende.

Stk. 4: Daglig Ledelse skal offentliggøre valgfrie aktiviteter jævnligt.

§39: I tilfælde hvor vedtægter, retningslinjer eller Kongres- eller Landsmødebeslutninger ikke præciserer, hvem der har beslutningskompetence, eller en af disse ligger op til fortolkning, træffer Daglig Ledelse en afgørelse om, hvem der har beslutningskompetence/hvordan det skal fortolkes.

Stk. 2: Hvis et medlem af Daglig Ledelse anbefaler, at noget skal sende til høring på et stormøde, skal dette ske på det først kommende stormøde, både ordinær og ekstraordinær.

Stk. 3: Hvis et medlem af Daglig Ledelse anbefaler, at noget skal sende til beslutning i Hovedbestyrelsen, skal dette ske på førstkommende bestyrelsesmøde.

§40: Foruden de rolledefinerede opgaver i vedtægterne har Daglig Ledelse det økonomiske ansvar.

Stk. 2: Daglig Ledelse skal ud over de vedtægtsdefinerede opgaver også udarbejde et kommissorium (arbejdsbeskrivelse) til de enkelte medlemmer på førstkommende daglig ledelsesmøde.

Stk. 3: Kommissoriet skal vedtages af Hovedbestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 4: Kommissoriet kan løbende ændres med ⅔ flertal i bestyrelsen.

Stk. 5: Såfremt disse opgaver vurderes forsømt, kan der begæres mistillid til det enkelt forretningsudvalgsmedlem jf. artikel 25.

§41: Alle medlemmer af hovedbestyrelsen jf. §34 må deltage i daglig ledelsesmøder med taleret uden stemmeret.

Stk. 2: Medlemmer af den daglige ledelse jf. §37 har stemmeret til møderne

Stk. 3: Den daglige ledelse kan vælge at lukke visse dele af daglig ledelsesmøder, så kun medlemmer af den daglige ledelse jf. §37 må deltage under disse dele.

Stk. 4: Den daglige ledelse kan vælge at lukke hele det daglige ledelsesmøde, så kun medlemmer af den daglige ledelse jf. §37 må deltage.

ARTIKEL 12: UDVALGENE

§42: HTX- og EUD-udvalgene består af op til syv menige medlemmer, en Udvalgsordfører og en Koordinator.

§43: Udvalgene har til opgave, inden for hver deres område, at varetage EEO’s politiske og koordinerende arbejde. Repræsentanterne i udvalget har hver en stemme. Udvalgene træffer beslutninger ved simpelt flertal. Udvalgene udpeger inden for deres område repræsentanter til eksterne råd, udvalg og lignende, hvor EEO er repræsenteret. Udvalgene skal informere medlemselevrådene om deres aktiviteter i beretninger på stormøderne.

§44: Udvalgene dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent

Valg af referent

Information til og fra Daglig Ledelse

ARTIKEL 13: FORMANDSSKABET

§45: Formandsskabet består af formanden og de to næstformænd; næstformand med ansvar for politik og næstformand med ansvar for organisation.
Stk. 2: Næstformand med ansvar for organisation ansvar for interne anliggender, mens næstformand med ansvar for politik har ansvar for eksterne anliggender. 
§46: Formandsskabet er ansvarligt for, at Daglig Ledelse afholder møder, og at stormøderne indkaldes rettidigt jf. § 12 og § 30.
§47: Formandsskabet skal sikre, at der sker en samling og koordinering af arbejdet mellem Daglig Ledelse medlemmer, samt sikre information til medlemselevrådene.
§48: Formandsskabet kan deltage i alle udvalgsmøder som observatører med taleret og uden mulighed for udelukkelse.
§49: Formandsskabet er de eneste, som imellem møder, kan disponere over udgifter, som ikke er budgetteret, dog inden for rammerne fastlagt i det økonomiske regelsæt.
§50: Den valgte formand kan desuden selv beslutte hvorvidt personen vil tiltales forperson, formand eller forkvinde.
Stk. 2: De valgte næstformænd kan desuden selv beslutte, hvorvidt de vil tiltales næstformand, næstforkvinde eller næstforperson.
§51: Det er næstformand med ansvar for organisations opgave at sikre, at det økonomiske regelsæt overholdes, og at Dagligledelses øvrige medlemmer er behørigt informeret om indholdet af dette.
§52: Næstformand med ansvar for organisation er, i samarbejde med de kritiske revisorer, ansvarlig for, at EEO’s daglige økonomiske drift sikres.

ARTIKEL 14: AD HOC-UDVALG

§53: Hovedbestyrelsen kan, når de finder de nødvendigt, nedsætte ad hoc-udvalg med specifikke interessefelter.
§54: Ad hoc-udvalg refererer til Daglig Ledelse, og er ikke beslutningsdygtige ud over det skænkede kommissorium.
§55: Ad hoc-udvalg består af medlemmer fra Hovedbestyrelsen og evt. elever tilknyttet en af de § 4 nævnte skoler. Personer, som har været tilknyttet en af de nævnte skoler i § 4 inden for det seneste år, kan deltage uden stemmeret.


ARTIKEL 15: UDVALGSORDFØRERNE

§56: HTX – eller EUD-ordføreren udgør bindeleddet mellem Daglig Ledelse og HTX- eller EUD-udvalget, som vedkommende repræsenterer. Det er således ordførerens opgave at sikre, at der er en fyldestgørende informationsstrøm mellem Daglig Ledelse og udvalget.
§57: I Daglig Ledelse er det ordførerens opgave at repræsentere interesserne for sit udvalg under møderne og ved løbende sager imellem disse møder.
§58: HTX – eller EUD-ordføreren tegner EEO i spørgsmål der vedrører udvalgets ansvarsområder

ARTIKEL 16: KOORDINATOR

§59: HTX – eller EUD-koordinatoren står på udvalgets vegne til ansvar over for Landsmødet og Kongressen.

§60: HTX – eller EUD-koordinatoren er ansvarlig for, at der afholdes møder i udvalget.

§61: HTX- eller EUD-koordinatoren tegner EEO i spørgsmål der vedrører udvalgets interne arbejdsopgaver i samarbejde med ordføreren for udvalget.

ARTIKEL 17: INTERNATIONAL OFFICER

§62: Den internationale officer styrer det Internationale Udvalg, som varetager alt, der har at gøre med internationalt arbejde/relationer/politik for organisationen.

Stk. 2: Det internationale udvalg er et fast udvalg, som består af den Internationale Officer, medlemmer fra Hovedbestyrelsen og evt. elever på § 4 nævnte skoler. Personer, som har været tilknyttet en af de nævnte skoler i § 4 inden for det seneste år, kan deltage uden stemmeret.

§63: Den internationale officer er medlem af Hovedbestyrelsen, og skal give en opdatering på det internationale arbejde ved hvert hovedbestyrelsesmøde.

ARTIKEL 18: EEO’S REGIONER

§64: EEO har regionale afdelinger i Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Sjælland og i Hovedstadsområdet.

§65: Regionerne har demokratiske strukturer jf. deres vedtægter.

§66: Regionernes økonomi bliver justeret af EEO’s Daglig Ledelse. Stk. 2: Regionerne skal fremlægge et budget hvert år, som skal godkendes af EEO’s Daglig Ledelse.

Stk. 3: EEO’s Hovedbestyrelse kan fratage en regions økonomiske støtte ved ⅔ flertal.

Stk. 4: Regionerne skal sikres stabile økonomiske rammer.

ARTIKEL 19: REGIONSUDVALGET

§67: Regionsudvalget er et udvalg bestående af en repræsentant og en suppleant fra hver region. Regionsudvalget bliver ledet af Regionsordføreren.

Stk. 2: Repræsentanterne og suppleanterne bliver valgt internt i de enkelte regioner.

§68: Regionsudvalgets opgave er, at sikre en fælles vision for regionerne. Stk. 2: Udvalget skal præsentere en samlet handlingsplan for regionerne, for Hovedbestyrelsen ved det andet møde efter kongressen.

§69: Regionsudvalget mødes med Hovedbestyrelsen fire gange om året, for at være opdateret i Hovedbestyrelsen arbejde, samt for at formidle regionernes arbejde til Hovedbestyrelsen.

ARTIKEL 20: REGIONSORDFØREREN

§70: Regionsordføreren er ansvarlig for regionsudvalget, og repræsenterer regionerne i EEO’s Hovedbestyrelse, hvor vedkommende er medlem.

§71: Regionsordføreren skal sikre aktivitet i regionerne, i samarbejde med EEO’s Elevrådskonsulenter.

§73: Regionsordføreren skal opdaterer på regionernes arbejde ved hovedbestyrelsesmøderne.

ARTIKEL 21: TEGNINGSRET OG ØKONOMI

§74: Erhvervsskolernes ElevOrganisation tegnes af Daglig Ledelse, Daglig Ledelse kan meddele prokura; fuldmagt til at handle på vegne af EEO.

§75: Daglig Ledelse kan på vegne af EEO erhverve fast ejendom med henblik på at opfylde det i § 2 anførte formål, og kan i den forbindelse optage lån og stifte gæld på foreningens vegne til brug for erhvervelsen af fast ejendom.

§76: EEO’s regnskabsår følger kalenderåret. Til at føre regnskab vælges af Daglig Ledelse en person med kendskab til bogføring og lønudbetaling. Den regnskabskyndige drager omsorg for, at der udføres kvartalsvis budgetkontrol. Budgetkontrollen fremlægges for Daglig Ledelse.

§77: Der oprettes interne puljer med midler til de forskellige udvalgs disposition. Stk. 2: Daglig Ledelse skal til det førstkommende bestyrelsesmøde efter Kongressen fremkomme med et forslag til retningslinjer for disponering af de, i budgettet, afsatte midler til regionerne. Daglig Ledelse skal rådføre sig med de kritiske revisorer herom.

§78: Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller autoriseret revisor. Den statsautoriserede revisor eller autoriserede revisor kan kun afskediges af Kongressen.

§79: Regnskabet kommenteres af de, på det foregående Kongres, valgte kritiske revisorer.

§80: Årsregnskabet skal godkendes af Daglig Ledelse.

§81: Medlemmer jf. § 4 har ret til at få udleveret kvartalsmæssig budgetkontrol samt de kritiske revisorers bemærkninger hertil.

§82: Alle medlemselevråd kan ansøge Daglig Ledelse om tilskud til aktiviteter. Ansøgninger behandles på førstkommende forretningsudvalgsmøde. Stk. 2: Retningslinjer for tilskuddet udarbejdes af Daglig Ledelse.

§83: Formandsskabet fremlægger det reviderede regnskab samt kommentarer på Kongressen. Kritisk revision fremlægger deres kommentarer til regnskabet.

§84: Alle valgte til tillidsposter i EEO er ulønnede. Dog kan aktive opnå en frikøbsaftale jf. artikel 20.

§85: Medlemsorganisationerne hæfter alene med det indbetalte kontingent.

ARTIKEL 22: FRIKØB OG ANSÆTTELSE AF AKTIVE

§86: “Hovedbestyrelsen har mulighed for at frikøbe aktive EEO’ere, såfremt der er behørigt beløb hertil i det vedtagne budget. Et sådan frikøb kan højest svare til 3. års satsen for HK Handels Elevløn på gældende overenskomst. Et sådan forløb kan højst løbe til udgangen af de 21 dages overleveringsperiode, som foregår efter valg af ny Hovedbestyrelse jf. § 34.

§87: Aktive der er frikøbt i mere end 6 måneder, har ret til samme vilkår som ansatte, dog undtaget løn – og pensionsforhold.

§88: Hovedbestyrelsen kan med måneds udgang ophæve en sådan indgået frikøbsaftale, såfremt det vurderes, at den frikøbte ikke udfører et arbejde svarende til det timetal, som fastlægges i aftalen.

ARTIKEL 23: KRITISK REVISION

§89: Daglig Ledelse drager omsorg for, at de valgte kritiske revisorer løbende kontrollerer organisationens bogholderi ved at kontrollere tilstedeværelsen af EEO’s aktivbeholdning samt bilagsmateriale.

§90: Den kritiske revision reviderer årsregnskabet, og fremlægger på Kongressen den kritiske revisions kommentarer til regnskabet. Den kritiske revisions beretning er både mundtlig og skriftlig.

§91: Kritisk revision har observatørstatus, uden taleret, i alle EEO’s myndigheder.

§92: Ved den kritiske revisions forfald udpeger Daglig Ledelse en ny kritisk revision indtil førstkommende Stormøde, hvor der afholdes nyvalg.

§93: Den kritiske revision kan vejlede HB og DL i tolkningssager angående EEO’s politiske dokumenter.

Stk. 2: HB eller DL har i disse tolkningssager ret til at videregive ellers fortrolig information til KR.

ARTIKEL 24: MISTILLID

§ 94: Hvis der på et stormøde stilles mistillid til et Hovedbestyrelsesmedlem og dette vedtages af minimum ⅔ af de stemmeberettigede, samt mindst 3 medlemselevråd, trækker den pågældende person sig fra Hovedbestyrelsen.

Stk. 2: I tilfælde af, at et medlem af Hovedbestyrelsen får stillet mistillid på et stormøde, indsuppleres en ny person til denne post inden stormødets afslutning.
Stk. 3: I tilfælde af, at et medlem af Hovedbestyrelsen får stillet mistillid, kan pågældende person umiddelbart anke mistilliden maksimalt én gang inden stormødets afslutning.

§95: Hovedbestyrelsen fastsætter selv procedurer for mistillid til medlemmer af Hovedbestyrelsen, i Hovedbestyrelsens forretningsorden ved ⅔ flertal.

Stk. 2: I tilfælde af, at et medlem af Hovedbestyrelsen får stillet mistillid, indsuppleres en ny person af Hovedbestyrelsen til dennes post på førstkommende stormøde

Stk. 3: I tilfælde af, at et medlem af Hovedbestyrelsen får stillet mistillid, kan pågældende person umiddelbart anke mistilliden på førstkommende stormøde. 

ARTIKEL 25: KONSTITUTION

§96: Hvis formanden aftræder sin post, konstituerer Hovedbestyrelsen en ny formand frem til førstkommende Kongres.

§97: I tilfælde af, at et medlem af Hovedbestyrelsen forlader sin post kan Hovedbestyrelsen konstituere en ny til posten, der er valgbar, jf. § 26.

Stk. 2: Man er konstitueret indtil førstkommende stormøde, hvor der vil foregå et valg, jf. § 20, pkt. 9 og § 32, pkt. 7. 

ARTIKEL 26: OPLØSNING

§98: Forslag om opløsning af EEO skal behandles af to på hinanden følgende, rettidigt indkaldte, Kongresser, med minimum 3 måneders mellemrum. Forslag om opløsning af EEO er kun vedtaget, når der på begge Kongresser er opnået ⅘ majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede, dog mindst 8 medlemselevråd.

§99: EEO’s medlemselevråd hæfter ikke for en eventuel gæld. I tilfælde af EEO’s opløsning skal et eventuelt kapitalindestående fordeles til andre organisationer eller sammenslutninger, der søger opfyldelse af artikel 2. Den afsluttende Kongres træffer beslutning herom.

ARTIKEL 27: FORTOLKNINGER OG VEDTÆGTSÆNDRINGER

§100: Kongressen, Landsmødet, Daglig Ledelse og Hovedbestyrelsen, samt sekretariatets ansatte, arbejder efter de bestemmelser, der er afstukket i disse vedtægter

§101: Vedtægtsændringer skal godkendes med ⅔ flertal af antal stemmer ved en kongres. Ved mere end ⅛ blanke stemmer skal der opklares, så det ikke skyldes uklarhed om konsekvenserne ved ændringsforslaget. Ved mere end ⅛ blanke stemmer gentages afstemningen to gange.

Stk. 2: Blanke stemmer forstås som en neutral stemme, som udgår i den samlede stemmeberegning.

§102: Konsekvensrettelser som følge af vedtægtsændringer foretages af Sekretariatet, inden referatet udsendes.

§ 103: Dispensationer fra disse vedtægter kan kun vedtages på en Kongres med ¾ flertal blandt stemmerne og med mindst 4 medlemselevråds opbakning til dispensationen. Dog kan der ikke dispenseres fra §11, § 12, § 13, § 15, § 20, § 22, § 24, § 27, § 28, § 98, § 103 og § 104. I force majeure tilfælde kan man dispensere fra paragraf 12 og 29 ved enten at flytte datoen eller foretage afholdelsen digitalt. Dette skal vedtages med 2/3 flertal i både hovedbestyrelsen og daglig ledelse.

Stk. 2: På et Landsmøde kan der dog dispenseres for § 26 og for sent indkommende forslag, hvis et ligeså stort flertal stemmer for, som anført ovenfor.

ARTIKEL 28: IKRAFTTRÆDELSE

§104: Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse på Kongressen. Ændringer af § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 17, § 20, § 22, § 23, artikel 8, § 98, § 102, § 103 og § 104 træder dog først i kraft umiddelbart efter den officielle lukning af den Kongres, hvori de er blevet vedtaget.

 

 Vibevej 31, 2400 København
25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk