Elevrådsbekendtgørelsen

Hvad er elevrådsbekendtgørelsen?

Elevrådsbekendtgørelsen er et vigtigt redskab, når der arbejdes med elevrådsarbejde, da den indeholder elevrådenes rettigheder.

Det er derfor vigtigt, at I som elevråd kender til bekendtgørelsen. I kan med fordel læse bekendtgørelsen på et elevrådsmøde sammen med jeres kontaktlærer.

Guide til elevrådsbekendtgørelsen

Fra elevrådsbekendtgørelsen

Hvad betyder det for jer?

”Elevrådet udpeger to medlemmer til institutionens bestyrelse, af hvilke den ene har stemmeret. Den stemmeberettigede skal være myndig.”
§5 stk. 1

I har ret til at sidde i bestyrelsen. Bestyrelsen på en skole er god at have indflydelse i, da det er der, mange store beslutninger bliver taget. Derfor skal elevernes stemme virkelig høres.

”Elevrådet udpeger repræsentanter til alle udvalg m.v., som institutionen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. Det gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevers deltagelse ville stride mod anden lovgivning.”
§6 stk. 1

Hvis skolen nedsætter et udvalg, som skal kigge på ting der vedrører jer, har I som elevråd ret til at sidde med. Da I går på skolen til hverdag, er det ofte, at udvalg på skolen vedrører jer. Dog kan I nogle gange blive glemt, og derfor må man selv bede om at komme med.

”Elevrådet kan udpege undervisningsmiljørepræsentanter, jf. lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.”
§6 stk. 2

Det er eleverne det går ud over, hvis undervisningsmiljøet er dårligt. Det er derfor vigtigt, at elevrådet kan sige noget til dette, da de er elevernes stemme.

”Deltagelse i elevrådsmøder, herunder deltagelse i møder i faste råd, i undervisningstiden sidestilles med deltagelse i undervisningen og registreres ikke som fravær. Mødernes tidsmæssige placering og udstrækning skal dog være aftalt med institutionens leder.”
§10 stk. 2

Her er det vigtigt at forstå ordet “siddestille”. Det betyder, at elevrådsarbejdet er lige så vigtigt som undervisningen. I har altså ret til godskrevet fravær fra elevrådsmøderne. Dog skal det aftales med institutionens leder inden. Punktet er også et hjælpemiddel til at få styr på det fravær, man kan få, når man er til elevrådsmøder.

”Institutionens leder er forpligtet til at opfordre eleverne til at danne et elevråd, hvis eleverne ikke selv tager initiativ hertil. Institutionens leder skal i samarbejde med elevrådet medvirke til at udbrede kendskabet blandt eleverne til elevrådet, herunder rådets virke og opgaver for at styrke den demokratiske forståelse blandt eleverne. Institutionens leder skal løbende sikre et samarbejde med elevrådet om at udbrede elevernes kendskab til elevdemokratiet.”
§15 og 16

Punktet sikrer, at der skal komme et samarbejde mellem elevråd og lederen på skolen. Nøgleordene er, at lederen er forpligtet til at opfordre til et elevråd, og at samarbejdet med elevråd skal udbrede elevernes kendskab til elevdemokratiet

”Institutionen yder elevrådet tilskud til elevrådsarbejdet, herunder eventuelle udgifter til medlemskab af organisationer eller deltagelse i arrangementer af elevdemokratisk karakter. Institutionens bestyrelse fastsætter tilskuddets størrelse under hensyntagen til et budgetforslag fra elevrådet.”
§17 stk. 1

Her bliver der sikret, at elevrådet får et tilskud og et budget af deres institution. Økonomi kan fylde en del, selvom penge ikke er altafgørende for et velfungerende elevråd. Det kan bidrage til, at elevrådet kan blive mere synligt på skolen, for eksempel ved at holde fredagsbarer, lave plakater eller andet sjovt.

”Institutionen stiller et egnet lokale og kontorfaciliteter til rådighed for elevrådet. Institutionen stiller endvidere et egnet lokale til rådighed til brug for kulturelle, oplysende og organisatoriske møder i regi af elevrådsarbejdet, herunder elevmøder.”
§18 stk. 1

For at have et ordentligt møde er det også vigtigt, at omgivelserne er gode. Selvom en institution ikke har råd til eller mulighed for at have et elevrådslokale, er der stadig ret til at have et skiftende, egnet lokale til alle møder

 Vibevej 31, 2400 København
25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk