PRINCIPPROGRAM

Principprogrammet er vores bud på, hvordan vores skoler kan indrettes bedre.

Principprogram

Erhvervsskolernes Elevorganisation – Vedtaget ved Kongres 2023

 

Undervisning

Alle elever skal have ret til et godt undervisningsmiljø, på lige fod med det de vil opleve på arbejdsmarkedet. Derfor er der behov for et gennemgribende eftersyn af undervisningsmiljøloven, så elever på landets erhvervsrettede uddannelser får konkrete og nyttige rettigheder. 

 

Ud over de grundlæggende vilkår, er det også en del af et godt undervisningsmiljø, at undervisere er veluddannet og forholdene tidssvarende. Det er derfor ikke kun udsugning og andre fysiske ting, der skal afgøre, hvad et godt undervisningsmiljø er. 

 

Undervisningsmiljølov 

Undervisningsmiljøloven bør have mere præcise og omfangsrige krav, så den matcher det miljø, eleverne kommer ud i efter endt uddannelse. 

 

 • EEO mener, at der skal indføres en klassekvotient (Ikke årgangsgennemsnit) for den enkelte klasse på 24 elever pr. klasse på HTX-uddannelsen og 16 elever pr. klasse på EUD-uddannelserne
 • EEO forlanger, at værksteds – og undervisningslokaler har et ordentlig undervisningsmiljø
 • EEO tager afstand fra, at undervisningsfaciliteter og bygninger ligger i fredede bygninger med negativ effekt på undervisningsmiljøet
 • EEO kræver, at eleverne kommer ind under arbejdsmiljøloven

 

Undervisere

En god underviser er med til at facilitere et godt undervisningsmiljø i timerne, og undervisere bør derfor have de rette pædagogiske og faglige kompetencer.

 • EEO mener at alle lærere skal uddannes pædagogisk, og deres undervisning skal følges af en erfaren lærer de to første måneder efter ansættelse.
 • EEO mener alle elever skal have en lærer til rådighed under al undervisning på skolen.
 • EEO kræver at undervisningen skal foregå på et kvalificeret og fagligt differentieret niveau, og lærerne skal løbende opkvalificeres inden for deres fag.
 • EEO mener at eleverne skal have mulighed for at give en konstruktiv og fortrolig evaluering af lærerne.

 

Kvalitet af uddannelsessteder

Det er vigtigt at elever kan føle sig trygge i kvaliteten af deres uddannelse og derfor skal der sikres et standard-niveau af kvaliteten af undervisningen i hele landet.

 • EEO mener der skal være krav til uddannelsernes indhold og niveau på tværs af geografi.
 • EEO opfordrer til der skal arbejdes for flere 24-timers-skoler, hvor det er muligt. 
 • EEO kræver at alle undervisningsmaterialer, faciliteter og maskiner skal være tidssvarende og tilgængelige for alle elever.

Inklusion

Alle har ret til at uddanne sig. Derfor skal vores uddannelser være tilgængelige for alle og skolerne skal være fleksible overfor elever med eventuelle udfordringer der kan gøre det svært at gennemføre sin uddannelse.

 

Ord- og talblindhed

I omegnen af hver 10. elev er ordblind. Ydermere er der elever, som lider af talblindhed eller ordmobiliseringsvanskeligheder. Der er meget begrænset viden om talblindhed herunder hvordan man tester for det og der findes næsten ingen hjælpemidler til det. Mange elever er ikke klar over deres ordblindhed, eller finder først ud af det sent.

 • Derfor mener EEO at alle elever skal testes for ordblindhed
 • EEO mener, at der skal tilbydes støtte og hjælpemidler til elever som er konstateret tal- eller ordblinde.
 • EEO mener at der skal forskes yderligere i talblindhed
 • Alle skoler skal have en person, som er ansvarlig for ordblinde og talblinde på alle tidspunkter i skoletiden
 • Skoler skal have studiegrupper som er fra ordblinde til ordblinde og talblinde til talblinde
 • Man skal ikke kunne fratages ens hjælpemidler, hvis man har haft dem før

 

Diskrimination

Hos EEO er der plads til alle. Diskrimination er et problem for mange erhvervsskoleelever. Der opleves desværre problemer med diskrimination mod køn, seksualitet, etnicitet, nationalitet, religion, identitet og andre minoriteter, som på den enkelte uddannelse er underrepræsenteret. Endvidere diskrimineres der mod erhvervsskoleelever på baggrund af deres uddannelsesvalg.

 • EEO er imod enhver form for diskrimination
 • EEO ønsker øget fokus på problematikkerne for kvinder i typisk mandsdominerede fag og mænd i typisk kvindedominerede fag
 • EEO mener skolerne skal arbejde for at oprette netværk for minoritetskøn på uddannelser hvor et køn dominerer meget.

 

SpecialPædagogisk Støtte på erhvervsskolerne

En stor del af eleverne på erhvervsskolerne har både krav på og brug for SPS. Det er dog ikke altid at eleverne modtager den støtte de har krav på. Alle elever skal have mulighed for at tage en uddannelse. For at det kan lykkes, er det essentielt at vi forbedrer mulighederne for SPS. 

 • EEO mener at vejen til at modtage SPS skal være mere tydelig
 • EEO mener elever i ASF-klasser har ret til undervisning der er individualiseret og særligt tilrettelagt den enkelte elev.

 

 

ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelse-klasser)

På nuværende tidspunkt er der for få ASF-klasser spredt på over hele landet og oftest kun med en enkelt uddannelsesretning hvert sted. Det skaber en situation hvor mange må vælge en anden ungdomsuddannelse end de gerne ville på. Endvidere medfører det begrænsede udbud meget lang transporttid for mange elever.

 • EEO mener derfor at udbuddet af ASF-klasser skal øges
 • EEO mener at transporttiden til ASF-klasserne skal nedbringes
 • EEO mener at det i højere grad skal være muligt at komme i en ASF-klasse indenfor den uddannelse man ønsker

Sundhed

Sundhed er vigtigt for at kunne trives på sin uddannelse, både fagligt, socialt og generelt. Sundhed skal dog være på elevernes præmisser og eleverne skal inddrages i beslutninger vedrørende deres sundhed. Samt skal der ikke indføres unødige regler på baggrund af sundhed.

 

Mentalt helbred

Alt for mange unge mistrives i dag, og det er i sig selv et kæmpe problem. Ydermere hænger social og faglig trivsel sammen . Elevernes trivsel er lige så meget skolernes ansvar,  som det er elevernes.

 • EEO mener derfor at alle elever skal kunne mærke et tilhørsforhold til deres skole, f.eks. ved at understøtte klassefællesskaber, elevråd, festudvalg, LAN-udvalg og lignende fællesskaber på skolen
 • EEO mener alle elever skal informeres om trivselstilbud som f.eks. Headspace og Ventilen, som kan anvendes aktivt af skolerne i trivselsarbejdet.
 • EEO mener at alle elever har ret til gratis og rettidig psykologhjælp.

 

Seksualundervisning

Folkeskolens seksualundervisning er ikke tilstrækkelig, f.eks. til at oplyse om køn, seksualitet, seksuel chikane og samtykke. Seksualundervisning er allerede indført på de gymnasiale uddannelser, men ikke på erhvervsuddannelserne, hvor eleverne også har behov for undervisningen.

 • EEO mener derfor at seksualundervisning skal gøres obligatorisk på erhvervsuddannelserne, på lige fod med de gymnasiale uddannelser.
 • EEO mener at elever skal oplyses om seksuel chikane og samtykke
 • EEO mener at elever skal have viden om kønsidentiteter og seksualiteter.
 • EEO mener at seksualundervisning skal foregå på GF2 eller 1.g på HTX

 

Alkohol

Alkohol er en del af den danske kultur, hvilket også gælder unge. Fester på uddannelsesstedet giver en mulighed for at drikke alkohol i et åbent og inkluderende miljø, hvor alle er inviteret. Derudover repræsenterer uddannelsesstederne de tryggest mulige rammer for unge at møde alkohol i. Vi unge er i dag ansvarliggjorte og drikker mindre end tidligere generationer.

 • EEO mener at alkohol fortsat skal være tilladt til skolefesterne.
 • EEO mener at alkohol fortsat skal være tilladt på studieture.
 • EEO mener at det fortsat skal være muligt at købe alkohol op til 16,5% fra 16-årsalderen.
 • EEO mener at det er afgørende at eleverne har indflydelse på alkoholpolitikken.

 

Rygning

Nikotinforbrug er en personlig sag, som det er op til den enkelte at regulere. EEO anerkender dog at nikotin er et afhængighedsskabende stof, der indtages gennem skadelige produkter. Det er derfor vigtigt at vores elever har de rette vilkår til at leve et liv uden nikotinforbrug.

 • EEO mener derfor at skolerne inddrager eleverne i rygepolitikken
 • EEO opfordrer skolerne til at iværksætte frivillige røgfrie fællesskaber
 • EEO mener at elever skal have adgang til f.eks. rygestopkurser uden at dette noteres som fravær
 • EEO mener politikken om røgfri skoletid bør bibeholdes

 

Smitsomme sygdomme

Når man samler mange elever tæt, er det uundgåeligt, at smitsomme sygdomme vil sprede sig fra tid til anden. Når det sker, oplever eleverne at få unødvendigt fravær, dette skaber dermed et incitament til fremmøde på trods af sygdom.

 • EEO mener derfor at skolerne aktivt skal bekæmpe smittespredning af sygdomme
 • EEO opfordrer til at skolerne tager et særligt hensyn til sygdom ved registrering og eventuel sanktionering af fravær.

 

Demokrati

 

I EEO mener vi, at demokrati er meget mere end at stemme til valg. Demokrati er også at have indflydelse på sin egen hverdag. Ingen ved mere om erhvervsskolerne end de elever der bruger den hver dag. Derfor bør eleverne også have indflydelse på alle aspekter af skolen, der berører deres hverdag. 

Aktiverende elevdemokrati

Alt for mange elever tror ikke, at deres holdninger betyder noget, hverken for politikerne eller deres familier. Det er et kæmpe problem at ungdommen generelt set tror mindre og mindre på demokratiet og derfor er gode elevråd vigtige. Her kan man få indflydelse på sin hverdag og se at det gør en forskel at kæmpe for noget man tror på, det er her vi kan gribe dem der tror det er ligegyldigt. 

 

 • EEO mener, at uddannelsessystemet skal undervise folk i at kunne tage stilling til deres hverdag og handle derudfra
 • EEO mener, at man i højere grad skal praktisere elevdemokrati
 • EEO mener, at eleverne har krav på reel indflydelse på alle områder, der vedrører dem, deres skolegang og deres undervisning; ikke kun på papiret, men også i praksis

 

Elevernes plads i skolebestyrelsen

Uddannelse er til for at uddanne nye dygtige elever, derfor er det også vigtigt at eleverne har klare og tydelige stemmer i bestyrelsen, da det er dem der lægger de overordnede linjer for skolen.

 • EEO mener at alle elevgrupper og afdelinger skal være repræsenteret i bestyrelsen.
 • EEO mener, at eleverne i fællesskab med medarbejderne skal have en majoritet af stemmerne i skolebestyrelsen
 • EEO vil arbejde for flere lærlinge og elever i de lokale uddannelsesudvalg på erhvervsuddannelserne

 

Fusionsskolernes særlige ansvar

Fusion Skoler har et særligt ansvar for at sikre elevdemokrati, da det er store skoler der ofte ligger spredt ud over mange steder med mange forskellige uddannelser. Det kan være udfordrende og de bliver derfor ofte glemt eller underprioriteret. Det kan derfor være svært for den enkelte elev at se, hvor de kan få indflydelse til at ændre deres hverdag.

 

 • EEO mener der skal være lokale afdelingsledere på alle afdelinger, der har stor lokal beslutningskompetence.
 • EEO mener der skal oprettes fælles elevråd på skolerne, hvor alle uddannelser/afdelinger er repræsenteret, så vidt muligt
 • EEO mener at der hvor skolerne er geografisk spredt, skal der oprettes lokale elevråd på alle lokationer

 

16 års valgret

 

I Danmark har man som gennemsnitlig 16 årig ret til at blive fængslet, tage fuldtidsarbejde og sætte nyt liv i verden. Hvis man går på en af vores uddannelser, kan man sågar operere farligt maskineri, have sin daglige gang på arbejdsmarkedet og være flyttet på skolehjem. I EEO mener vi derfor ikke det rimeligt, at man beder, – i særdeleshed vores elever, – om denne deltagelse i samfundet, uden at have ordentlig indflydelse på det samfund. Derfor mener vi i EEO det er i demokratiets interesse at sænke valgretsalderen til 16 år. 

 • EEO mener valgretsalderen skal sættes ned til 16 år
 • EEO mener der skal laves initiativer for at inddrage unge i demokratiet
 • EEO mener at erhvervsskolerne burde bruges som valgsted

 

Skolernes økonomi

Økonomien på skolerne er altafgørende for vores uddannelsers kvalitet. Det er derfor vigtigt, at man investerer i skolernes økonomi for at sikre gode uddannelser. Selv når der investeres i uddannelser, er det vigtigt at stå fast på, at der stadig er ting der kan forbedres og udbygges. Vi lever i et samfund, der udvikler sig utroligt meget, utroligt hurtigt og derfor skal uddannelserne følge med og have rådigheden til at kunne udvikle sig med verden. 

 

Investering i uddannelse, er investering i fremtiden

Uden en velfinansieret uddannelsessektor, så er vores samfund ikke fremtidssikret. Derfor skal der ikke skæres i uddannelsessektoren, men derimod skal der tilføres midler og afskaffes strukturelle benspænd.

 • EEO mener at alle besparelser på uddannelser er uacceptable.
 • EEO mener ikke, at uddannelsesinstitutioner skal straffes for frafald, men at de i stedet skal have ressourcer til at kunne fastholde flere elever. 
 • EEO mener det eksisterende klassetaxameter bør øges.
 • EEO mener at brugerbetaling på uddannelse skal afskaffes.

 

Rimelige økonomiske rammer for alle ungdomsuddannelserne

I dag er der alt for meget konkurrence mellem de selvejende uddannelsesinstitutioner. Der er både strukturelle og kulturelle forskelle, der gør at nogle uddannelser kommer foran andre. Det må der gøres op med. 

 • EEO opfordrer til at skolernes interne konkurrence om eleverne skal erstattes med samarbejde om at ensarte og højne kvaliteten af uddannelserne.
 • EEO mener man skal indføre et socioøkonomisk taxameter, som tildeler skolerne midler efter elevernes socioøkonomiske baggrund, samt skolernes evne til at skabe en høj socioøkonomisk reference
 • EEO mener at ens fag skal behandles lige på tværs af uddannelser. Fx Dansk A skal give samme taxametertilskud uanset gymnasietype.
 • EEO mener at alle gymnasier skal have samme udkantstilskud

 

Levevilkår

Det er essentielt at alle kan tage en ungdomsuddannelse af ordentlig kvalitet, samtidig med at deres levevilkår overholdes i en acceptabel grad. Ligegyldigt ens geografiske eller socioøkonomiske standpunkt, så skal man kunne modtage undervisning uden at man skal gå voldsomt på kompromis med accepterede levestandarder.

 

Elevers økonomi under uddannelse 

Flere undersøgelser har vist, at socioøkonomiske forhold og specielt dem under uddannelse, er blandt ét af de vigtigste elementer i den gode uddannelse. Hvis vi vil sikre at alle har lige muligheder for ordentlig uddannelse, så bliver alle også nødt til at have deres økonomiske vilkår på plads.

 

 • EEO mener at lønnen på SOP skal hæves til altid at være minimum 80% af lærlingelønnen på det givne niveau for vedkommende er på.
 • EEO mener at SU’en skal øges og følge pris- og lønstigningerne i samfundet.
 • EEO mener at alle elever har ret til en indkomst i løbet af hele deres uddannelsesforløb, der kan sikre dem en ordentlig levestandard, hvad end det er i form af SU, elevløn eller SOP-ydelse.
 • Den udeboende SU-sats skal være den samme, om man er 18 eller over 20
 • Satsen skal ikke være koblet til ens forældres indkomst, når man er over 18.
 • Desuden skal reglerne der kræves opfyldt for at man kan få udeboende SU fra man er 18-20 år afskaffes.

Elevers transportmuligheder

Alle skal have mulighed for at komme til og fra uddannelse på en god, billig og klimavenlig måde. Det er i dag ikke tilgængeligt for alle, da offentlig transport er utilgængeligt i mange områder og mulighederne er ringe, særligt hvis man skal møde før kl. 8:00

 • EEO mener at offentlig transport til og fra uddannelse skal være gratis.
 • EEO mener at alle uddannelser bør give rabatter i offentlig transport og ikke kun SU-berettigede uddannelser 

 

Elevers boligmuligheder 

Uanset om man er på SU eller er lærling, så er boligomkostninger én af de største poster i ens budget. Det kan samtidigt også være svært at finde boliger til en overkommelig pris, specielt i de større uddannelsesbyer.

 

 • EEO mener at alle der går på en uddannelse skal have ret til billige kollegier
 • EEO mener, at alle elever, der er interesserede i at bo på skolehjem under skoleophold, skal have mulighed for det.
 • EEO mener at alle har ret til en bolig, hvor der er under 1 times offentlig transport til uddannelsesinstitutionen, som er til at betale med deres uddannelsesydelse

Mødet med arbejdsmarkedet

At møde arbejdsmarkedet tidligt i sit uddannelsesforløb, er en essentiel del af at gå på en erhvervsrettet uddannelse. Når man går på en erhvervsuddannelse, så er oplæring på en arbejdsplads en helt essentiel del af det at tage sin uddannelse, hvorfor der naturligvis skal være gode rammer omkring dette. Når man går på et erhvervsrettet gymnasium, har man stort fokus på anvendelse og den bedste måde at se anvendelse på, er ved at møde arbejdsmarkedet tidligt.

 

Arbejdsmarkedets ansvar

Arbejdsmarkedet har et ansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft. Det er vigtigt med et samspil mellem uddannelse og arbejdsmarked for at sikre en virkelighedsnær uddannelse.

 • EEO mener at alle erhvervsuddannelseselever har ret til en læreplads
 • EEO mener der skal være sociale klausuler på alt offentlig byggeri, så de skal tage lærlinge .
 • EEO mener at virksomheder skal belønnes hvis de tager flere lærlinge end forventet.

 

Skolernes ansvar

Skolerne står for at uddanne fremtidens generation, det er derfor vigtigt at skolerne lever op til ordentlige krav omkring undervisningen, samt at skolerne faciliterer, understøtter og bidrager til samarbejde med arbejdsmarkedet.

 

 • EEO mener at skoleoplæring skal være virkelighedsnær. 
 • EEO mener ikke man bør kunne få fravær når man som erhvervsuddannelseselev søger en læreplads, da dette er en del af deres uddannelse og fraværet kan lægge unødvendigt stress på eleverne. 
 • EEO mener det er vigtigt at eleverne undervises i et arbejdsmarked som er i konstant forandring.
 • EEO mener at alle HTX-elever skal ud i erhvervspraktik som en del af deres undervisningsforløb i løbet af deres uddannelse 

Vejledning og optagelsesprocessen

Det at vælge en ny uddannelse føles for mange som et kæmpe skridt. Mange glæder sig men mange frygter det også, unge så vel som gamle, derfor er det også særligt vigtigt at der er fokus på god vejledning og en god proces omkring optagelse på uddannelser. 

 

Vejledning fra folkeskole til ungdomsuddannelse 

Vejledningen fra folkeskolen til ungdomsuddannelse er mangelfuld og ikke særligt oplysende. I mange tilfælde bliver der ikke kigget på personen, men blot på nogle karakterer og så beslutter vejlederen hvad der skal ske. Dette er ikke rimeligt for den enkelte elev. 

  

 • EEO mener at man skal nedbryde fordomme om erhvervsuddannelserne, så det bliver et legitimt valg.
 • EEO mener det skal være obligatorisk på alle grundskoler at få besøg af rollemodeller fra Vejen til en erhvervsuddannelse.  
 • EEO kræver at den nuværende vejledningen i grundskolen bliver styrket, så den giver et mere retvisende billede af uddannelsesmulighederne
 • EEO ønsker at gøre folkeskolen mere praksisorienteret for at favne elever som lærer bedre på den måde, og gøre erhvervsuddannelserne til et mere oplagt valg.

 

Optagelse på ungdomsuddannelse 

EEO er imod optagelse med karakterer på ungdomsuddannelser, dog mener vi at 3-fase model bør indføres som den generelle model for optagelse på ungdomsuddannelser, såfremt der optages med karakterer. Denne model går ud på, at alle, ved et eventuelt afslag på optag grundet karakterer, skal kunne komme til en optagelsesprøve som første fase. Hvis man bliver vurderet som ikke-kvalificeret i første fase, så skal man til anden fase, hvor man bliver inviteret til en samtale, hvor skolen så vurderer ens kompetence til at fuldføre den ønskede uddannelse. Bliver man ikke optaget på den ønskede uddannelse efter fase to, skal man i fase tre have tilbudt opkvalificerende kurser, der skal gøre en i stand til at komme ind på den ønskede uddannelse.

 

 • EEO er som udgangspunkt imod karakterkrav på ungdomsuddannelser
 • EEO mener, at trefasemodellen skal følges ved et eventuelt karakterkrav

 

Derudover mener vi også der skal være et øget fokus på vejledning undervejs i uddannelsen, så man ikke bliver fanget i en uddannelse man ikke er glad for. Dette er både til gavn for den enkelte og samfundet, da eleverne vil blive glade og samfundet vil spilde færre penge på ikke gennemførte uddannelser, eller uddannelser der ikke bliver til noget. 

 

 • EEO mener at omvalg mellem erhvervsuddannelserne ikke burde registreres som frafald, men derimod som omvalg
 • EEO kræver, at der fastsættes mere præcise rammer for vejledningen i studieretningsfag på HTX, i form af antal timer eller krav om forløb om studieretninger. 

 

Uddannelsesmuligheder efter endt ungdomsuddannelse 

Der bør vejledes bedre og mere undervejs og efter endt ungdomsuddannelse, så man kan træffe en god beslutning for sig selv efterfølgende. Dette gælder både når man går på HTX og en erhvervsuddannelse, da vejledningen er meget mangelfuld. Derudover bør der være flere muligheder for videreuddannelse senere i livet, så al uddannelse ikke foregår i starten af livet.  

 

 • EEO mener at alle elever, skal have en tydelig vej videre til videregående uddannelse
 • EEO mener alle gymnasiale fag på A og B niveau bør være adgangsgivende til videregående uddannelse

 

EEO rundt om i verden

EEO arbejder på nordisk, europæisk og globalt niveau, forankret i solidaritet, samarbejde og erfaringsudveksling. 

 

Nordisk samarbejde

Uddannelsessystemerne i de nordiske lande minder meget om det danske. Samtidig minder elevorganisationerne i de nordiske lande om EEO. Endvidere er det vigtigt at samarbejde med elever i Norden om nordiske dagsordener, f.eks. i nordisk råd. Yderligere vil det være fordelagtigt at erfaringsudveksle med elevorganisationer i norden.

 

 • EEO ønsker derfor at etablere et samarbejde mellem elevorganisationerne fra de nordiske lande
 • EEO mener at vi skal samarbejde og erfaringsudveksle på nordisk niveau
 • EEO arbejder for at elever høres i relevante dagsordener på nordisk niveau

 

Europæisk samarbejde

Europæisk samarbejde er afgørende for elevers repræsentation i EU og for mange tværnationale uddanelsesdagsordener. Det er vigtigt at EU’s åbne grænser også åbner for uddannelse i andre lande.

 

 • EEO ønsker at samarbejde og erfaringsudveksle elever imellem på europæisk niveau
 • EEO arbejder for at elever høres i relevante dagsordener på EU-niveau
 • EEO ønsker et mere standardiseret erhvervsuddannelsessystem, så elever har bedre mulighed for mobilitet på tværs af EU-landene

 

Globalt samarbejde

Elever i hele verden har ret til en god uddannelse, som de har indflydelse på. Det er vigtigt at uddannelsessystemerne i verden udvikles og at elever har indflydelse på den udvikling. Derfor er det vigtigt at vi samarbejder og erfaringsudveksler i solidaritet og respekt med elever i hele verden. 

 

 • EEO ønsker at samarbejde og erfaringsudveksle elever imellem på et globalt niveau
 • EEO arbejder for at elever høres i relevante dagsordener i globale organisationer og myndigheder
 • EEO mener at det er afgørende at FNs verdensmål nummer fire om kvalitetsuddannelse opnås
 • EEO ønsker øgede muligheder for elevers mobilitet i uddannelsessystemet på globalt niveau

 

Faglig organisering og samarbejde

EEO har mange samarbejdspartnere som vi sammen kæmper med for at skabe en bedre hverdag for landets erhvervsskoleelever. Vi kan nemlig ikke kun lukke om os selv, da vi lever i et dynamisk samfund, hvor alle kan skifte karriere og ændre retning. Derfor ser EEO mange fordele i at arbejde sammen med andre indenfor samme område såvel som folk andre steder i uddannelsessektoren.

 

Nationalt samarbejde 

Uddannelse fylder utroligt meget i det danske samfund, og derfor er nationalt samarbejde med andre organisationer vigtigt.

 

 • EEO kæmper for, at alle elev- og studenterorganisationer skal arbejde sammen om at sikre det bedst mulige uddannelsessystem
 • EEO samarbejder med faglige organisationer for at sikre den gode og gratis uddannelse
 • EEO samarbejder bredt for at sikre organisationens interesser og skoler, som vi kan være stolte af

 

Faglig organisering

Nogle af dem, der har allermest med erhvervsskoleeleverne ud over os selv, er fagbevægelsens hovedorganisation. Derfor mener vi også det er vigtigt at værne om de overenskomstbærende fagforeninger, særligt når vi ser gule”fagforretninger” få mere og mere vind med sig. Det er FH’s medlemsorganisationer der tager ansvar for os mens vi er i lære og tager ansvar for uddannelsens planlægning både nationalt og lokalt. 

 

 • EEO kræver, at de gule fagforretninger ikke får adgang til vores skoler
 • EEO kræver, at eleverne skal introduceres til den danske arbejdsmarkedsmodel

 

Den grønne omstilling

Hele samfundet bliver nødt til at tilpasse sig, hvis vi skal nå de politisk besluttede mål om CO2-udledning i 2050, samt. FN’s verdensmål inden 2030. Uddannelse spiller en helt essentiel rolle i den grønne omstilling. Det er vigtigt at uddanne unge ind i en mere bæredygtig fremtid. Det må dog ikke gå ud over uddannelseskvaliteten.

 

FN’s verdensmål i undervisningen:

FN’s verdensmål skal inkorporeres på alle erhvervsskoler i landet, og alle unge skal modtage undervisning i dette. FN’s verdensmål er bredt beskrivende for de individuelle krav, der bliver nødt til at blive stillet, hvis vi skal gå ind i en mere bæredygtig fremtid. 

 

 • EEO mener at FN’s verdensmål skal indgå i alle elevers undervisning, med specielt fokus på relevante Verdensmål indenfor de respektive fag
 • EEO mener at alle skoler skal leve op til de krav der er fastlagt omkring undervisning i FN’s verdensmål

 

Uddannelsessektorens CO2 aftryk:

Uddannelse spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, men det må ikke belaste kloden mere end højst nødvendigt. Det kræver, at uddannelsessteder også deltager i den grønne omstilling og selv reducerer deres CO2 aftryk. 

 • EEO mener at uddannelsesinstitutioner skal bestræbe sig på grøn energi, energibesparende tiltag og general sparsommelighed med ressourcer
 • EEO mener at alle skoler skal affaldssortere, samt. motivere eleverne til omhyggelig omgang med skrald og affald
 • EEO mener at skolekantiner skal bevæge sig mod en total afskaffelse af éngangsservice og unødvendig indpakning, samt at disse tager tiltag der skal reducere madspild.  

 

EEOs interne klimapolitik.

Internt i EEO skal vi også selv bidrage til at reducere vores eget klima- og miljøaftryk.

 

 • EEO skal bestræbe sig på at reducere mængden af flyrejser og i stedet benytte sig af mere klimavenlige løsninger, medmindre dette ville udgøre en logistisk, praktisk eller økonomisk udfordring for organisationen
 • EEO skal klimakompensere alle flyrejser som udføres i forbindelse med vores arbejde
 • EEO skal have en bevidst og ordentlig omgang med skrald og affald. Det betyder at EEO skal affaldssortere i led med kommunale bestemmelser og at EEO så vidt som muligt skal undgå engangsservice

 Vibevej 31, 2400 København
25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk