udtalelser

Udtalelser debateret og stemt igennem ved det seneste stormøde.

SU-handicaptillæg til alle uddannelser der er SU berettiget.

Ordningen med SU-handicaptillæg omfatter kun de videregående uddannelser og erhvervsuddannelserne, men ikke de gymnasiale uddannelser.

Dette er respektløst og ulogisk overfor de elever, der har et fysisk eller psykisk handicap, da det kan være lige så hårdt at være teoretisk som praktisk i hverdagen.

Derfor mener vi i EEO, at alle uddannelser efter grundskolen, der er SU-berettiget, skal kunne give mulighed for SU-handicaptillæg.

VIP-frokoster – Grundforløb møder virksomheder

Lige nu er det et kæmpe problem, at mange virksomheder ikke har øje for at have en elev.

Derfor mener EEO at en løsning på dette, kan være såkaldte VIP-frokoster. Dette indebærer at erhvervsskolerne inviterer virksomheder fra lokalområdet, både godkendte og ikke godkendte virksomheder, til at møde og starte dialog med grundforløbseleverne. Derudover skal det være mulighed for virksomhederne, at få vejledning og støtte fra de enkelte skolers vejledere/virksomhedskonsulenter til, at ansøge om evt. godkendelse til at have lærlinge.

Billig mad i kantinen

Når man har en fuld mave, lærer man bedre, især hvis det er en varm ret. Vi ser stadig flere elever, der vælger at droppe deres frokost, fordi det tager tid at lave en madpakke og maden i kantinen er for dyr. Derfor mener EEO at maden i kantiner skal være finansielt ansvarlig for eleverne, altså skal prisen sættes ned, så elever på SU/elevløn har råd til at købe mad hver dag.

Privatøkonomi på ungdomsuddannelserne

Hver 5. unge i Danmark har aldrig fået vejledning omkring deres privatøkonomi. Hver 3. er bekymret for deres økonomi. Hver 10. har stået i en økonomisk uoverskuelig situation, uden at kunne få den hjælp de havde brug for. Alle disse tal er alt for høje. 

EEO mener at forebyggende indsats er den bedste måde at hjælpe unge, så de ikke ender i en økonomisk besværlighed. Dette skal gøres gennem målrettet undervisning. Vi foreslår derfor et forløb rettet mod den specifikke uddannelse. Derudover vil EEO også arbejde for at udbrede We-grow’s indsats om finansiel dannelse på ungdomsuddannelserne. Forløb skal give de unge, de matematiske færdigheder til at forstå deres privatøkonomi eksempelvis renteberegning, statistik og arbejde i regneark. 

Forløbet skal give praktiske erfaringer, så den enkelte elev bliver forberedt på deres økonomi. Derudover kan forløbet bruges som en del af den regulære undervisning.

Revurdering af undervisnings- og fraværsmodellen for ASF-klasser

ASF-klasser er specialklasser for unge med psykiske handicap som autisme og ADHD. 

EEO mener, at det er nødvendigt at revidere undervisnings- og fraværsmodellen for ASF-elever, da den nuværende model ikke tager tilstrækkeligt hensyn til deres behov, og det kan have negative konsekvenser for ASF-elevernes mentale sundhed og fører til frafald.

EEO foreslår følgende ændringer i undervisnings- og fraværsmodellen:

  • Sikring af tilstrækkelig undervisningstid med mulighed for at trække sig uden at pådrage sig fravær.
  • Forbedret adgang til generel støtte, herunder mentorskab og SPS-vejledning.
  • Revision af antallet af skoletimer og moduler pr. dag.
  • Ændringer i mødetider.
  • Reevaluering af antallet af undervisningsmoduler i de forskellige uddannelser.
  • Forbedring af ASF-klassernes trivsel gennem samarbejde med fagfolk inden for ASF-området.

EEO mener også, at denne proces bør udføres i samarbejde med organisationer som Autisme Ungdom, elever, lærere, mentorer og SPS-vejledere fra skolerne.

HTX-fag skal være adgangsgivende

Elever der interesserer sig for teknologi og design søger hvert år mod vores tekniske gymnasier og linjen under samme navn. Elever der brænder for at blande kreativitet og det tekniske står med et eksaminsbevis, med et speciale inden for området, men alligevel bliver nogle uddannelsesdøre lukket for dem. En række uddannelser inden for området it, teknik og elektronik, har disse mange elever ikke adgang til, selvom deres studieretning gør dem særdeles kvalificeret.

Derfor mener EEO at teknologi A skal være adgangsgivende til uddannelser inden for området it, teknik og elektronik som erstatning for enten sprogfag eller kommunikation og it såfremt begge de to er adgangsgivende i forvejen.

Studietur på EUD & EUX

EEO mener, at studieture ikke kun hjælper socialt, men også kan have stor faglig værdi. Af denne grund, skal EEO arbejde for at studieture bliver indført for alle erhvervsuddannelseseleverne, så de er ligestillet med gymnasieeleverne.

Studieture på EUD & EUX vil bidrage til stærkere sammenhold og sociale fællesskaber på uddannelsen. Det vil give eleverne værdifulde kulturelle vinkler af håndværk, og gøre erhvervsuddannelse mere attraktive som helhed.

Erhvervspraktik på HTX

EEO ønsker at styrke HTX’s profil som et erhvervsrettet gymnasium, ved at tilbyde vores elever erhvervspraktik. Denne erhvervspraktik skal have til formål at styrke elevernes praksisfaglige forståelse for deres samlede undervisningsforløb. Projektet har fungeret på forsøgsordning på flere skoler, og vi har gode resultater fra eleverne, som har været sendt ud.

Erhvervspraktikken skal understøttes af EEO, men der lægges op til at eleverne individuelt finder interessante praktikpladser. I EEO ser vi dog vigtigheden af, at disse pladser skal godkendes af en faglærer. 

EEO ønsker at erhvervspraktik skal være en del af HTX-bekendtgørelsen, og derfor skal det være en obligatorisk del af undervisningen på uddannelsen.

Mere ferie!

EEO mener at der på nuværende tidspunkt eksisterer en stor ulighed i forhold til ferie, og det at gå på en erhvervsuddannelse modsat en gymnasial uddannelse. Dette er på baggrund af at man som EUD’er har ca. 150 feriedage, modsat gymnasierne der har ca. 260 feriedage. Derfor vil EEO kæmpe for så vidt muligt at bekæmpe den ulighed, der fremgår tydeligt.

Oplysning om HTX i grundskolen

Inden for de seneste år har der været et fald i ansøgninger på HTX. Derfor er det vigtigt at vi skal have større fokus på at give bedre information/formidling til uddannelsesvejen fra grundskolen til HTX via ung-til-ung formidling, for at afklare de unikke aspekter af HTX-uddannelsen. 

Det mener vi kan gøres ved at give grundskoler besøg og oplæg af nuværende HTX’ere, med formål om at oplyse om HTX som uddannelse efter grundskolen. Oplysningen skal have fokus på de elementer, der gør den tekniske gymnasiale uddannelse unik, hvilke tekniske færdigheder man kan udvikle, og hvordan disse færdigheder kan anvendes til at udarbejde projekter.

Fælles fest på tværs af uddannelser

I dag er der et stort mellemrum mellem EUD, EUX, SOSU PAU og HTX som skyldes at vi i vores dagligdag ikke går sammen på tværs af uddannelser. Derfor mener EEO at der bør være en fælles elevfest en eller flere gange om året på tværs af disse uddannelser for at skabe et sammenhold og kulturel mixing.

 Vibevej 31, 2400 København
25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk