Vedtægter vedtaget på kongressen oktober 2016

Artikel 1: Navn

 • § 1: Organisationens navn er Erhvervsskolernes ElevOrganisation. Organisationens navn forkortes EEO.

 

Artikel 2: Formål

 • § 2: Erhvervsskolernes ElevOrganisations formål er:
 • At arbejde for og vedligeholde netværk elevrådene imellem og mellem elevrepræsentanterne i bestyrelserne på landets erhvervsskoler.
 • At koordinere interesser for elever på de erhvervsfaglige uddannelser, tilknyttet tekniske skoler og tekniske gymnasier (herefter omtalt som erhvervsskoleelever) og varetage disse overfor skoler og myndigheder.
 • At arbejde for, at erhvervsskoleelever får reel indflydelse på teknisk skole gennem elevråd og elevrepræsentation i skolernes bestyrelse og andre relevante organer.
 • At gøre os synlige og genkendelige for eleverne ude på erhvervsskolerne, samt informere eleverne om, hvordan de kan anvende EEO til at forbedre deres skole.
 • At samarbejde med andre organisationer og relevante organer om anliggender af fælles interesse.
 • At vedligeholde og udbygge et serviceapparat for elever og elevråd ved de danske erhvervsskoler.
 • At skabe kontakt mellem elevrådene og de lokale faglige organisationer, der organiserer eleverne.
 • At udsende informationer om erhvervsskolesektoren til medlemmer af EEO og andre relevante organer.
 • At arbejde for, at de erhvervsfaglige uddannelser, tilknyttet tekniske skoler og tekniske gymnasier, får et bedre ry og image og bliver mere synlige i offentligheden.
 • At eje fast ejendom, hvorfra EEO’s virksomhed kan udøves, og med henblik på at opfylde ovennævnte formål.
 • § 3: EEO er en partipolitisk uafhængig organisation.

 

Artikel 3: Medlemsforhold                                                                                                      

 • § 4: Som medlemmer optages elevråd på skoler, der uddanner elever gennem de tekniske erhvervsuddannelser(EUD), social- og sundhedsuddannelser (SOSU), pædagogiskassistentuddannelser(PAU), teknisk erhvervsuddannelseseksamen(Tek-EUX) eller højere teknisk eksamen(HTX)
 • § 5: EEO organiserer eleverne kollektivt. Hermed forstås, at når en skoles elevråd melder sig ind i EEO, bliver alle elever under det respektive elevråd automatisk medlemmer af EEO.

Stk. 1. Ved indmeldelse forpligter elevrådet sig til at informere eleverne om EEO og medlemsbetingelserne. Samtidigt skal medlemselevrådet oplyse om antallet af årselever på skolen, samt udpege en kontaktperson til EEO.

Stk. 2. Skolens antal årselever beregnes årligt ud fra Danmarks Statistik.

Stk. 3. På skoler, hvor eleverne har valgt at opdele elevrådet efter geografiske afdelinger, uddannelsesretninger eller andet, kan en sammenslutning af disse elevråd opnå medlemsrettigheder – forudsat at sammenslutningen har indbetalt kontingent og indgivet en gyldig medlemskabsbekræftelse.

 • § 6: Udmeldelse sker ved skriftlig anmodning og træder i kraft ved udgangen af indeværende kvartal. Ved udmeldelse skal der vedlægges en bekræftet kopi af referat fra det elevrådsmøde, hvor beslutningen om udmeldelse fremgår.

 

Artikel 4: Organisationens myndigheder

 • § 7 : Erhvervsskolernes ElevOrganisations myndigheder nævnt i prioriteret rækkefølge:
 1. Kongressen
 2. Landsmødet
 3. Hovedbestyrelsen
 4. Forretningsudvalget
 5. Stående udvalg
 6. Regionale bestyrelser
 7. Ad hoc udvalg

 

Artikel 5: Kontingenter

 • § 8: Medlemselevrådet betaler et årligt kontingent. Dette fastsættes af kongressen. Kontingentet dækker et års (12 måneders) medlemskab.
 • § 9: Kontingentet betales forud, for et år ad gangen. Et medlemselevråds gæld til EEO må normalt ikke overstige ¼ af kontingent. En overskridelse behandles på førstkommende stormøde (landsmøde eller kongres), der som konsekvens heraf kan fratage medlemselevrådet dets demokratiske rettigheder, indtil gælden er afviklet.

Stk. 1 Kontingentet følger bestyrelsesforeningens kontingent (Danske erhvervsskoler – og gymnasier – bestyrelse).

Stk. 2 Dog kan den maksimale ændring i forhold til eksisterende kontingent, kun være 2 kr/årselev.

Stk. 3 Såfremt denne organisation ophører, fastfryses kontingentet på den nuværende sats.

 

Artikel 6: Kongressen

 • § 10. Kongressen består af delegerede fra medlemselevrådene.

Stk 1. Elevråd, der ikke er medlem af EEO, men opfylder betingelserne i § 4 og elevråd med relevans for EEO kan sende op til 3 observatører med taleret til stormødet.

 • § 11: Kongressen samles årligt i oktober eller november. Forretningsudvalget indkalder skriftligt senest 5 uger før mødets afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde en oversigt over antallet af årselever på uddannelsesinstitutionerne ifølge Danmarks Statistiks seneste opgørelse, samt den deraf udledte stemmefordeling.
 • § 12 Ved kongressen tildeles medlemselevrådene stemmer efter antal årselever (én årselev er en elev tilknyttet skolen i 40 uger) indskrevet ved den(de) uddannelsesinstitution(er) jf. Danmarks Statistiks seneste opgørelse.

Stk. 1. Den udledte fordeling af stemmer gælder indtil næste ordinære kongres.

Stk. 2: Et medlemselevråd kan sende én delegeret med én stemme pr. påbegyndt 200 årselever, dog mindst 2 stemmer.

Stk. 3. I tilfælde af at en skole har flere deltagere, end de har delegerede, fordeles mandaterne ud fra afdelinger og uddannelse, således at den størst mulige repræsentation imødekommes. De resterende deltagere vil deltage som observatører.

 • § 13: Delegerede og observatører skal enten være tilknyttet en teknisk skole i henhold til § 4 eller være medlem af forretningsudvalget eller et politisk udvalg.

Stk. 1: Delegerede har stemme- og taleret. Observatører har taleret, men ingen stemmeret. Observatører kan dog stemme i forbindelse med forretningsorden og dagsorden.

 • § 14: Ingen medlemselevråd kan opnå mere end 2/5 af samtlige mulige stemmer.
 • § 15: Kongressen er beslutningsdygtigt, når kongressen er rettidigt indkaldt jf. § 11 og mindst 1/5 af medlemselevrådene er til stede ved mødets start.
 • § 16: Hvis intet andet er anført, træffes beslutninger ved simpelt flertal, dog skal der mindst indgå 3 medlemselevråd i dette flertal.
 • § 17: Forretningsudvalget udsender forslag til dagsorden, den skriftlige beretning, regnskab, budget samt indkomne forslag mindst 3 uger før mødets afholdelse.
 • § 18: Kun skoler, der jf. § 4 er medlem af EEO, eller personer der er medlem af forretningsudvalget og/eller et politisk udvalg, kan stille forslag og ændringsforslag.
 • § 19: Kongressen vedtager dagsorden for mødet. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
 1. Valg af 2 dirigenter
 2. Valg af 2 referenter
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Godkendelse af forretningsorden
 5. Fremlæggelse af beretninger fra hovedbestyrelsen
 6. Fremlæggelse af regnskab og budget
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Indkomne forslag
 9. a) Behandling af vedtægtsændringer
 10. b) Behandling og vedtagelse af Principprogram
 11. c) Vedtagelse af Handlingsplan
 12. d) Vedtagelse af budget
 13. Valg af:
 14. a) Formand
 15. b) Næstformand
 16. c) Udvalgsbestyrer og FU-repræsentant for HTX-udvalget
 17. d) Udvalgsbestyrer og FU-repræsentant for EUD-udvalg
 18. e) 7 menige medlemmer af hvert stående udvalg
 19. f) Kasserer
 20. g) 2 kritiske revisorer til det kommende regnskabsår
 21. Udtalelser
 22. Eventuelt
 • § 20: Afstemning til forretningsorden afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 1: Forretningsordenen på stormøderne skal som minimum bestå af følgene punkter:

Stemmeprocedurer

Deadlines for ændringsforslag

Tillid/mistillid til dirigenter

 • § 21: Elever indskrevet på et medlemselevråd jf. § 4 kan opstilles som kandidater til posterne nævnt i § 19 pkt. 9 a-f.

Stk. 1. Elever, som jf. § 4 er eller har været indskrevet på en skole med et medlemselevråd inden for det seneste år, kan opstilles som kandidater til posterne nævnt i § 19 pkt. 14 a.; 15 b. og 19 f.
Stk. 2. Elever, som går eller har gået på en EUD eller EUX uddannelse jf. stk. 1, kan opstille til EUD-udvalgsposter
Stk. 3. Elever, som går eller har gået på en HTX eller EUX uddannelse jf. stk. 1, kan opstille til HTX-udvalgsposter
Stk. 4. Elever kan opstille til enten triumviratet eller et af de stående udvalg jf. stk. 1-3

 • § 22: Referenterne tager referat af kongressens beslutninger. Referatet og forslag samt ændringsforslag offentliggøres på EEOs hjemmeside senest 3 uger efter mødet.
 • § 23: Deadline for forslag til behandling på kongressen skal være klokken 23:00 eller 2 timer efter mødets afslutning, hvad end der er senest.

 

Artikel 7: Ekstraordinær kongres

 • § 24: Kongressen træder ekstraordinært sammen, hvis et flertal i forretningsudvalget, hovedbestyrelsen eller mindst 3 af medlemselevrådene, der repræsenterer minimum 1/5 del af medlemseleverne, ønsker dette.
 • § 25: En begæring om ekstraordinær kongres skal indeholde en motiveret dagsorden.

Stk. 1: En ekstraordinær kongres finder sted max. 3 uger efter, at der er fremsat krav herom. Dagsorden udsendes mindst 2 uger før mødets afholdelse.

 

Artikel 8: Valg

 • § 26: Elever indskrevet på en erhvervsskole jf. § 4, og er valgbare, undtaget er dog de kritiske revisorer.

Stk. 1: Medlemmer, udvalg og forretningsudvalget er dog valgbare til alle poster i op til et år efter, at disse er udmeldt af deres erhvervsskole.

 • § 27: Ved personvalg, hvor antallet af kandidater svarer til, eller er mindre end, antallet af ledige poster, foretages der skriftlig afstemning om den enkelte kandidat. Kandidaten skal have et flertal af tillidsstemmer for at besætte posten.

Stk. 1. Ved personvalg, hvor antallet af kandidater er flere end antallet af ledige poster, foretages der skriftlig afstemning om den enkelte kandidat. Der afgives stemmer for op til en mere end halvdelen af antallet af ledige poster. De opstillede som opnår flest stemmer vælges, indtil pladserne er fyldt ud.

Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed fortages endnu et valg om kandidaterne, der opnår stemmelighed. Hvis der igen er stemmelighed afgøres det ved lodtrækning.

Stk. 3. Alle personvalg er hemmelige.

Stk. 4. Alle kandidater har mulighed for at få sit personlige stemmetal oplyst.

 

Artikel 9: Landsmøde

 • § 28: Landsmødet samles årligt i 1. halvår.

Stk. 1. På landsmøderne fordeles stemmerne på samme måde som til Kongressen, jf. § 12, hvorved antal stemmer afgøres af antal årselever.

Stk. 2: Elevråd, der ikke er medlemmer af EEO, kan sende op til 3 observatører jf. §10.

 • § 29: Landsmødet indkaldes af forretningsudvalget senest 3 uger før afholdelse.
 • § 30: Landsmødet er beslutningsdygtigt, når det er rettidigt indkaldt jf. § 30, og mindst 1/5 af medlemselevrådene er til stede ved mødets start.
 • § 31: Dagsorden for Landsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden
 4. Fremlæggelse af halvårlig beretning fra forretningsudvalget
 5. Fremlæggelse af kort økonomisk beretning
 6. Diskussion og vedtagelse af arbejdet i det kommende halvår
 7. Indsupplering af menige medlemmer til:
 8. a) Stående udvalg
 9. b) Forretningsudvalget
 • § 32: Landsmødet kan lukkes for ikke-medlemmer, hvis der er flertal for dette blandt de delegerede.

 

Artikel: 10 Forretningsudvalget

 • § 33: Forretningsudvalget består af formand, næstformand, kasserer, forretningsudvalgsrepræsentanten og udvalgsbestyreren fra hvert af de stående udvalg. jf. §20. Forretningsudvalget vælges til perioden fra 21 dage efter den kongres, hvor de er valgt, og frem til 21 dage efter den kongres, hvor de fratræder.”
 • § 34: I tilfælde af formandens afgang suppleres denne af næstformanden, indtil landsmødet eller kongressen har konstitueret en ny formand. I tilfælde af næstformandens afgang konstitueres en ny på førstkommende stormøde.
 • § 35: Forretningsudvalget har til opgave at koordinere EEOs aktiviteter, men har ikke politisk kompetence, der rækker ud over udvalgene jf. artikel 11. Dog afgør forretningsudvalget i tvivlstilfælde, i hvilket politisk udvalg, en udpegning skal finde sted.

Stk. 1: Forretningsudvalget samles mindst 10 gange årligt.

Stk. 2: Forretningsudvalget skal opretholde en gennemsigtig og hurtig informationsvej til udvalgene og medlemselevrådene.

Stk. 3: Forretningsudvalget skal offentliggøre valgfrie aktiviteter jævnligt.

 • § 36: I sager, hvor vedtægter, retningslinjer eller kongres- eller landsmødebeslutninger ikke præciserer hvem, der har beslutningskompetence, har forretningsudvalget kompetence til at træffe beslutninger på vegne af EEO. Samtidig har forretningsudvalget det økonomiske ansvar for overholdelse af budgettet.

Stk. 1: En sag skal sendes til høring på et stormøde, hvis mindst ét medlem af forretningsudvalget anbefaler dette.

Stk. 2: En sag skal sendes til beslutning i bestyrelsen, hvis mindst et medlem af forretningsudvalget anbefaler dette.

 • § 37: I tilfælde af, at der til landsmødet stilles mistillid til et medlem af forretningsudvalget, og dette vedtages af 2/3 af de stemmeberettigede, samt mindst 3 medlemselevråd, trækker den pågældende sig fra forretningsudvalget.
 • § 38: Foruden opgaverne jf. § 46, 55, (48, 49 jf. forslag 15) (48, 49 jf. forslag 16) varetager medlemmerne opgaverne som defineres i et kommissorium, der beskriver arbejdsopgaverne for henholdsvis, udvalgsbestyreren, forretningsudvalgsrepræsentanten, kassereren, formanden og næstformanden.

Stk 2: Kommissoriet konstitueres af FU på årets førstkommende FU-møde.

Stk 3. Kommisoriet skal vedtages på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk 4. Kommisoriet kan løbende ændres med ⅔ flertal i bestyrelsen.

Stk 5: Såfremt disse opgaver vurderes forsømt kan der begæres mistillid til det enkelte forretningsudvalgsmedlem jf. § 47, 50, 54 og 58.

 

Artikel 11: Udvalgene

 • § 39: De stående udvalg jf. § 7 består af op til 7 menige medlemmer, en udvalgsbestyrer og en FU-repræsentant.
 • § 40: Udvalgene har til opgave, inden for hver deres område, at varetage EEOs politiske og koordinerende arbejde. Repræsentanterne i udvalget har én (1) stemme. Udvalgene træffer beslutninger ved simpelt flertal. Udvalgene udpeger inden for deres område repræsentanter til eksterne råd, udvalg og lignende, hvor EEO er repræsenteret. Udvalgene skal informere medlemselevrådene og udvalgene om deres aktiviteter i beretninger på stormøderne.
 • § 41: Udvalgenes dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Information til og fra forretningsudvalget
 • § 42: Udvalgene, formand, næstformand samt kassereren udgør i fællesskab bestyrelsen jf. §20. Bestyrelsen vælges til perioden fra 21 dage efter den kongres, hvor de er valgt og frem til 21 dage efter den kongres, hvor de fratræder

 

Artikel 12: Udvalgsbestyrerne

 • § 43: Udvalgets bestyrer tegner EEO i spørgsmål, der vedrører udvalgets ansvarsområde.

Udvalgsbestyreren er bindeled mellem udvalget og politik, der relaterer til det pågældende udvalg.  Udvalgsbestyreren står på udvalgets vegne til ansvar overfor landsmødet og kongressen.

 • § 44: Udvalgsbestyreren er ansvarlig for, at der afholdes møder i udvalget.
 • § 45: I tilfælde af, at der til landsmødet stilles mistillid til udvalgsbestyreren, og dette vedtages af 2/3 af de stemmeberettigede, samt mindst 3 medlemselevråd, trækker den pågældende sig fra posten som udvalgsbestyrer.

 

Artikel 13: Forretningsudvalgsrepræsentanten

 • § 46: Forretningsudvalgsrepræsentanten udgør bindeleddet mellem Forretningsudvalget og det stående udvalg, som vedkommende repræsenterer. Det er således repræsentantens opgave at sikre, at der er en fyldestgørende informationsstrøm mellem forretningsudvalget og udvalget.
 • § 47: I forretningsudvalget er det forretningsudvalgsrepræsentantens opgave at repræsentere interesserne for sit udvalg under møderne, og ved løbende sager imellem disse møder.
 • § 48: I tilfælde af, at der til landsmødet stilles mistillid til forretningsudvalgsrepræsentantens, og dette vedtages af 2/3 af de stemmeberettigede, samt mindst 3 medlemselevråd, trækker den pågældende sig fra posten som forretningsudvalgsrepræsentant.

 

Artikel 14: Kassereren

 • § 49: Det er kassererens opgave at sikre, at det økonomiske regelsæt overholdes, og at forretningsudvalgets øvrige medlemmer er behørigt informeret om indholdet af dette.
 • § 50: Triumviratet er de eneste, som imellem møder, kan disponere over udgifter, som ikke er budgetteret, dog inden for rammerne fastlagt i det økonomiske regelsæt.
 • § 51: Kassereren er, i samarbejde med de kritiske revisorer, ansvarlig for, at EEOs daglige økonomiske drift sikres.
 • § 52: I tilfælde af, at der til landsmødet stilles mistillid til kassereren, og dette vedtages af 2/3 af de stemmeberettigede, samt mindst 3 medlemselevråd, trækker den pågældende sig fra posten som kasserer.

 

Artikel 15 : EEOs regioner

 • § 53: Skoler i et nærmere afgrænset område, kan samles i en region og danne en regionsbestyrelse.
 • § 54: De regionale netværk har en demokratisk struktur med minimum en årlig regional generalforsamling.
 • § 55: Forretningsudvalget kan anerkende netværk som en del af EEO.

Stk. 1 EEO afsætter hvert år midler til regionerne.

Stk. 2 Alle anerkendte regioner er økonomisk ligestillet.

 • § 56 Hovedbestyrelsesmedlemmer kan stille op til de enkelte regioners regionsmøder som deres ovedbestyrelseskontakt. Herefter er det op til den enkelte regionsbestyrelse at godkende, om de vil have det pågældende hovedbestyrelsesmedlem som deres kontakt i hovedbestyrelsen.

 

Artikel 16: Ad hoc udvalg

 • § 57: Hovedbestyrelsen kan, når de finder de nødvendigt, nedsætte ad hoc-udvalg til interessefelter på tværs af de stående udvalg.
 • § 58: Ad hoc-udvalg refererer til forretningsudvalget, og er ikke beslutningsdygtige ud over det skænkede kommissorium.
 • § 59: Ad hoc-udvalg består af medlemmer fra forretningsudvalget, de stående udvalg og evt. elever tilknyttet en af de § 4 nævnte skoler.

 

Artikel 17: Triumviratet

 • § 60: Formandskabet udgøres af formanden og næstformanden.
 • § 61: Triumviratet består af formandsskabet og kassereren.
 • § 62: Formandskabet er ansvarligt for, at forretningsudvalget afholder møder, og at stormøderne indkaldes rettidigt jf. § 11 og 30.
 • § 63: Formandskabet skal sikre, at der sker en samling og koordinering af arbejdet mellem forretningsudvalgets medlemmer, samt sikre information til medlemselevrådene.
 • § 64: Triumviratet kan deltage i alle udvalgsmøder, som observatører med taleret, og uden mulighed for udelukkelse.
 • § 65: Såfremt formandskabet, formanden, næstformanden eller kassereren. får en mistillid af forretningsudvalget, skal der indkaldes til ekstraordinær kongres. hvor mistilliden behandles. Frem til dette møde er de mistillidsramte suspenderet.

 

Artikel 18: Tegningsret og økonomi

 • § 66: Erhvervsskolernes ElevOrganisation tegnes af forretningsudvalget, forretningsudvalget kan meddele prokura; fuldmagt til at handle på vegne af EEO.
 • § 67: Forretningsudvalget kan på vegne af EEO erhverve fast ejendom med henblik på at opfylde det i § 2 anførte formål, og kan i den forbindelse optage lån og stifte gæld på foreningens vegne til brug for erhvervelsen af fast ejendom.
 • § 68: EEOs regnskabsår følger kalenderåret. Til at føre regnskab vælges af forretningsudvalget en person med kendskab til bogføring og lønudbetaling. Den regnskabskyndige drager omsorg for, at der udføres kvartalsvis budgetkontrol. Budgetkontrollen fremlægges for forretningsudvalget.
 • § 69: Der oprettes interne puljer med midler til de forskellige udvalgs disposition.

Stk. 1: Forretningsudvalget skal til det førstkommende bestyrelsesmøde efter kongressen fremkomme med et forslag til retningslinjer for disponering af de, i budgettet, afsatte midler til regionerne. Forretningsudvalget skal rådføre sig med de kritiske revisorer herom.

 • § 70: Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller autoriseret revisor. Den statsautoriserede revisor eller autoriserede revisor kan kun afskediges af kongressen.
 • § 71. Regnskabet kommenteres af de, på det foregående kongres, valgte kritiske revisorer.
 • § 72: Årsregnskabet skal godkendes af forretningsudvalget.
 • § 73: Medlemmer jf. § 4 har ret til at få udleveret kvartalsmæssig budgetkontrol samt de kritiske revisorers bemærkninger hertil.
 • § 74: Alle medlemselevråd kan ansøge forretningsudvalget om tilskud til aktiviteter. Ansøgninger behandles på førstkommende forretningsudvalgsmøde.

Stk. 1: Retningslinjer for tilskuddet udarbejdes af forretningsudvalget.

 • § 75: Triumviratet fremlægger det reviderede regnskab samt kommentarer på kongressen. Kritisk revision fremlægger deres kommentarer til regnskabet.
 • § 76: Alle valgte til tillidsposter i EEO er ulønnede. Dog kan aktive opnå en frikøbsaftale jf. § 79.
 • § 77: Medlemsorganisationerne hæfter alene med det indbetalte kontingent.

 

Artikel 19: Frikøb og ansættelse af aktive

 • § 78: Hovedbestyrelsen har mulighed for at frikøbe aktive EEOere, såfremt der er behørigt beløb hertil i det vedtagne budget. Et sådan frikøb kan højest svare til den højeste udeboende sats for uddannelsesydelsen gældende for deres uddannelse, dog altid op til SU samt SU lån. Et sådan forløb kan højst løbe til udgangen af de 21 dages overleveringsperiode, som foregår efter valg af ny hovedbestyrelse jf. §34.
 • § 79: Hovedbestyrelsen kan med måneds udgang ophæve en sådan indgået frikøbsaftale, såfremt det vurderes, at den frikøbte ikke udfører et arbejde svarende til det timetal, som fastlægges i aftalen.

 

Artikel 20: Kritisk revision

 • § 80: Forretningsudvalget drager omsorg for, at de valgte kritiske revisorer løbende kontrollerer organisationens bogholderi ved at kontrollere tilstedeværelsen af EEOs aktivbeholdning samt bilagsmateriale.
 • § 81: Den kritiske revision reviderer årsregnskabet, og fremlægger på kongressen den kritiske revisions kommentarer til regnskabet. Den kritiske revisions beretning er både mundtlig og skriftlig.
 • § 82: Kritisk revision har observatørstatus, uden taleret, i alle EEOs myndigheder. Kritiske revisorer må dog ikke være medlemmer af EEOs udvalg eller forretningsudvalget
 • § 83: Ved den kritiske revisions forfald udpeger forretningsudvalget en ny kritisk revision indtil førstkommende Stormøde, hvor der afholdes nyvalg.

 

Artikel 21 Bestyrelsen

 • § 84: Bestyrelsen har til opgave at sørge for en national repræsentation af erhversskoleelevernes interesser. Bestyrelsen skal koordinere de større landsdækkende politiske aktiviteter som prioriteres, eller breder sig ud over det enkelte udvalg.

Stk. 1: Bestyrelsen er EEOs øverste politiske myndighed imellem stormøder jf. §7.

Stk. 2: Bestyrelsen samles mindst 8 gange årligt.

Stk. 3: Bestyrelsen skal opretholde en gennemsigtig og hurtig informationsvej til regionerne og medlemselevrådene.

 • § 85: Såfremt et bestyrelsesmedlem, herunder også forretningsudvalgsmedlemmer, ikke deltager i mindst halvdelen af dagsorden i 2 bestyrelsesmøder mellem to stormøder, eller 3 bestyrelsesmøder mellem kongresser, skal der tages stilling til, hvorvidt denne skal ekskluderes fra bestyrelsen.

 

Artikel 22: Opløsning

 • § 86: Forslag om opløsning af EEO skal behandles af to på hinanden følgende, rettidigt indkaldte, kongresser, med minimum 3 måneders mellemrum. Forslag om opløsning af EEO er kun vedtaget, når der på begge kongresser er opnået 4/5 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede, dog mindst 8 medlemselevråd.
 • § 87: EEOs medlemselevråd hæfter ikke for en eventuel gæld. I tilfælde af EEOs opløsning skal et eventuelt kapitalindestående fordeles til andre organisationer eller sammenslutninger, der søger opfyldelse af artikel 2. Den afsluttende kongres jf. § 74 træffer beslutning herom.

 

Artikel 23: Fortolkninger og vedtægtsændringer

 • § 88: Kongressen, landsmødet, forretningsudvalget og de stående udvalg, samt sekretariatets ansatte, arbejder efter de bestemmelser, der er afstukket i disse vedtægter.
 • § 89: Konsekvensrettelser som følge af vedtægtsændringer foretages af sekretariatet, inden referatet udsendes.
 • § 90: Dispensationer fra disse vedtægter kan kun vedtages på en ordinær kongres med 3/4 flertal blandt stemmerne og med mindst 4 medlemselevråds opbakning til dispensationen. Dog kan der ikke dispenseres fra § 10, § 11, § 12, § 14, § 19, § 22, § 23, § 24, § 27, §86, 90 og § 91.

 

Artikel 24: Ikrafttrædelse

 • § 91: Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse på kongressen. Ændringer af §10, §11, § 12, §13, §14, §16 § 19, § 21, § 22, § 23, § 26, §86, § 89, §90 og § 91 træder dog først i kraft umiddelbart efter den officielle lukning af den kongres, hvori de er blevet vedtaget.