Vedtægter vedtaget på Kongressen 2017

 

ARTIKEL 1: NAVN OG FORKORTELSE

§ 1:     Organisationens navn er ”Erhvervsskolernes ElevOrganisation”

Stk. 1: Navnet forkortes ”EEO”

Stk. 2: Organisationens engelske navn er The Danish Vocational and Technical School Students Union

 

ARTIKEL 2: FORMÅL

§ 2:     EEO’s formål er:

a) At arbejde for og vedligeholde netværk elevrådene imellem og mellem elevrepræsentanterne i bestyrelserne på landets erhvervsskoler

b) At koordinere interesser for elever på de erhvervsfaglige uddannelser, tilknyttet tekniske skoler og tekniske gymnasier (herefter omtalt erhvervsskoleelever), og varetage disse over                              for skoler og myndigheder

c) At arbejde for at eleverne får reel indflydelse på deres skoler gennem elevråd og elevrepræsentation i skolernes bestyrelse og andre relevante organer

d) At synliggøre EEO over for eleverne ude på skolerne, samt informere eleverne om hvordan de kan benytte EEO til at forbedre deres skole

e) At samarbejde med andre organisationer og relevante organer om anliggender af fælles interesse

f) At sikre og udvikle et serviceorgan for eleverne og elevrådene på de danske erhvervsskoler

g) At skabe kontakt mellem elevrådene og de lokale faglige organisationer, der organiserer eleverne

h) At informere medlemmer af EEO og andre relevante organer omkring erhvervsskolesektoren

i) At arbejde for at erhvervsfaglige uddannelser, tilknyttet tekniske skoler og tekniske gymnasier, får et bedre ry og image og bliver mere synlige over for offentligheden

j) At eje fast ejendom hvorfra EEO kan udøve sin virksomhed med henblik på opfyldelse af ovennævnte formål

 

§ 3:     EEO er en partipolitisk uafhængig organisation

 

ARTIKEL 3: MEDLEMSFORHOLD

§ 4:     Som medlemmer optages elevråd på skoler, der uddanner elever gennem de tekniske erhvervsuddannelser (EUD), social- og sundhedsuddannelser (SOSU),                                                                         pædagogiskassistentuddannelser (PAU), teknisk erhvervsuddannelseseksamen (Tek-EUX) eller højere teknisk eksamen (HTX)

 

§ 5:     EEO organiserer eleverne kollektivt. Hermed forstås, at når en skoles elevråd melder sig ind i EEO, bliver alle elever under det respektive elevråd automatisk medlemmer af EEO.

Stk. 1: Ved indmeld else forpligter elevrådet sig til at informere eleverne om EEO og medlemsbetingelserne. Elevrådet skal samtidig udpege en kontaktperson til EEO.

Stk. 2: Antallet af årselever på skolen beregnes årligt ud fra Danmarks Statistik.

Stk. 3: På skoler, hvor eleverne har valgt at opdele elevrådet efter geografiske afdelinger, uddannelsesretninger eller andet, kan en sammenslutning af disse elevråd opnå                                                              medlemsrettigheder forudsat at sammenslutningen har indbetalt kontingent og indgivet en gyldig medlemskabsbekræftelse.

 

§ 6:     Udmeldelse sker ved skriftlig anmodning og træder i kraft ved udgangen af indeværende kvartal. Ved udmeldelse skal der vedlægges en kopi af referatet fra det elevrådsmøde, hvor                               beslutningen om udmeldelse blev truffet, referatet skal være blevet bekræftet af elevrådet.

 

ARTIKEL 4: ORGANISATIONENS MYNDIGHEDER

§ 7:     EEO’s myndigheder nævnt i prioriteret rækkefølge:

1. Kongres

2. Landsmøde

3. Hovedbestyrelsen

4. Forretningsudvalget

5. Stående udvalg

6. Regionalbestyrelserne

7. Ad hoc udvalg

 

ARTIKEL 5: KONTINGENT

§ 8:     Medlemselevrådende betaler årligt et kontingent som dækker et års medlemskab (12 måneder).

 

§ 9:     Kontingentet betales forud for ét år ad gangen. Et medlemselevråds gæld til EEO må ikke overstige ¼ af kontingentet. En overskridelse behandles på førstkommende stormøde, der som                   følge heraf kan fratage medlemselevrådet dets demokratiske rettigheder, indtil gælden er afviklet.

 

§ 10:     Hovedbestyrelsen kan med 4/5 dels flertal sænke kontingentet med op til 5 kr. i tilfælde af, at mindst 5 medlemselevråd melder sig ud inden for en periode på 3 måneder. En                                         sænkelse af kontingentet skal ratificeres på førstkommende stormøde.

 

ARTIKEL 6: KONGRESSEN

§ 11:     Kongressen består af delegerede og observatører fra medlemselevrådene.

Stk. 1: Elevråd der ikke er medlem af EEO, men opfylder betingelserne i § 4 og elevråd med relevans for EEO, kan sende op til 3 observatører med taleret til Kongressen.

 

§ 12:     Kongressen samles årligt i oktober eller november. Der indkaldes, senest 5 uger før afholdelse, af Forretningsudvalget. Indkaldelsen skal indeholde en oversigt over antallet af                                         årselever på uddannelsesinstitutionerne, ifølge Danmarks Statistiks seneste opgørelse, samt den deraf udledte stemmefordeling.

 

§ 13:     Ved Kongressen tildeles medlemselevrådende stemmer efter antallet af årselever (en årselev er en elev tilknyttet skolen i 40 uger) indskrevet ved den(de) uddannelsesinstitution(er) jf.                        Danmarks Statistiks seneste opgørelse.

Stk. 1: Den udledte fordeling af stemmer er gældende indtil næste ordinære Kongres

Stk. 2: Et medlemselevråd må sende en delegeret med en stemme pr. påbegyndte 200 årselever, dog har et medlemselevråd minimum 2 stemmer.

Stk. 3: I tilfælde af at en skole har flere deltagere, end de har delegerede, fordeles mandaterne ud fra skolens elevråds ønske. Hvis skolens elevråd ikke kan komme til enighed, fordeles                                     mandaterne ud fra afdelinger og uddannelse, således af den størst mulige repræsentation imødekommes. De resterende deltagere vil deltage som observatører.

 

§ 14:     Delegerede og observatører skal enten være tilknyttet en tekniske skole i henhold til § 4 eller være medlem af et af de stående udvalg.

Stk. 1: Delegerede har stemme- og taleret, men observatører har kun taleret og ingen stemmeret. Både delegerede og observatører kan dog stemme i forbindelse med                                                                    forretningsordenen og dagsordenen.

 

§ 15:     Ingen medlemselevråd kan opnå mere end 2/5 af samtlige mulige stemmer.

 

§ 16:     Kongressen er beslutningsdygtig, når Kongressen er rettidigt indkaldt jf. § 12 og mindst 1/5 af medlemselevrådende er til stede ved mødets start.

 

§ 17:     Hvis intet andet er anført, træffes beslutninger ved simpelt flertal, der skal dog minimum indgår 3 medlemselevråd i dette flertal.

 

§ 18:     Forretningsudvalget udsender forslag til dagsorden, forretningsorden, budget samt regnskab, den skriftlige beretning og indkommende forslag mindst 3 uger før mødets afholdelse.

 

§ 19:     Kun medlemselevråd der jf. § 4 er medlem af EEO, eller personer der er medlem af et af de stående udvalg, kan stille forslag og ændringsforslag.

 

§ 20:     Kongressen vedtager dagsorden for mødet. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1)Valg af 2 dirigenter

2) Valg af 2 referenter

3) Godkendelse af dagsorden

4) Godkendelse af forretningsorden

5) Fremlæggelse af beretninger fra Hovedbestyrelsen

6) Fremlæggelse af regnskab og budget

7) Fastsættelse af kontingent

8) Indkomne forslag:

a)Behandling af vedtægtsændringer

b) Behandling og vedtagelse af Principprogram

c) Vedtagelse af Handlingsplan

d) Vedtagelse af budget

 

9) Valg af:

a) Formand

b) Næstformand

c) Kasserer

d) Ordføreren og koordinatoren for HTX-udvalget

e) Ordføreren og koordinatoren for EUD-udvalg

f) 7 menige medlemmer af både HTX- og EUD-udvalget

g) International officer

h) 2 kritiske revisorer til det kommende regnskabsår

 

10) Udtalelser

11) Eventuelt

 

§ 21:     Afstemning til forretningsorden afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 1: Forretningsordenen på stormøderne skal som minimum bestå af følgende punkter:

 1. Stemmeprocedurer
 2. Deadlines for ændringsforslag
 3. Tillid/mistillid til dirigenter

 

§ 22:     Referenterne tager referat af Kongressens beslutninger. Referatet og forslag samt ændringsforslag offentliggøres på EEO’s hjemmeside senest 3 uger efter mødets afslutning.

 

§ 23:     Deadline for forslag til behandling på Kongressen og opstillinger er midnat eller 2 timer efter mødets afslutning, hvad end der kommer senest.

 

ARTIKEL 7: EKSTRAORDINÆR KONGRES

§ 24:     Kongressen træder ekstraordinært sammen, hvis et flertal i Forretningsudvalget, Hovedbestyrelsen eller mindst 3 af medlemselevrådene, der repræsenterer minimum 1/5 del af medlemseleverne, ønsker dette.

 

§ 25:     En begæring om ekstraordinær Kongres skal indeholde en motiveret dagsorden.

Stk. 1: En ekstraordinær Kongres finder sted max. 3 uger efter, at der er fremsat krav herom. Dagsorden udsendes mindst 2 uger før mødets afholdelse.

 

ARTIKEL 8: VALG OG OPSTILLINGER

§ 26:     Elever indskrevet på et medlemselevråd jf. § 4 kan opstille som kandidater til posterne nævnt i § 20 pkt. 9 a-f.

Stk. 1: Elever, som jf. § 4 er eller har været indskrevet på en skole med et medlemselevråd inden for det seneste år, kan opstilles som kandidater til posterne nævnt i § 20 pkt. 9 a, 9 b og 9 c.

Stk. 2: Elever, som går eller har gået på en EUD eller EUX uddannelse jf. stk. 1, kan opstille til EUD-udvalgsposter

Stk. 3: Elever, som går eller har gået på en HTX-eller EUX uddannelse jf. stk. 1, kan opstille til HTX-udvalgsposter

Stk. 4: Elever kan opstille til enten triumviratet, HTX- eller EUD-udvalget jf. stk. 1-3.

 

§ 27:     Opstilling til § 20 g nævnte poster forudsætter at man ikke er medlem af EEO’s udvalg eller Forretningsudvalget

 

§ 28:     Ved personvalg, hvor antallet af kandidater svarer til, eller er mindre end, antallet af ledige poster, foretages der skriftlig afstemning om den enkelte kandidat. Kandidaten skal have et                         flertal af tillidsstemmer for at besætte posten.

Stk. 1: Ved personvalg, hvor antallet af kandidater er flere end antallet af ledige poster, foretages der skriftlig afstemning om den enkelte kandidat. Der afgives stemmer for op til en mere end                        halvdelen af antallet af ledige poster. De opstillede som opnår flest stemmer vælges, indtil pladserne er fyldt ud.

Stk. 2: I tilfælde af stemmelighed fortages endnu et valg om kandidaterne, der opnår stemmelighed. Hvis der igen er stemmelighed afgøres det ved lodtrækning.

Stk. 3: Alle personvalg er hemmelige.

Stk. 4: Alle kandidater har mulighed for at få sit personlige stemmetal oplyst.

 

ARTIKEL 9: LANDSMØDE

§ 29:     Landsmødet samles en gang årligt i 1. halvår.

Stk. 1: På Landsmødet fordeles stemmerne på samme måde som ved Kongressen jf. § 13 og bestemmes af antallet af årselever.

Stk. 2: Elevråd der ikke er medlem af EEO kan send op til 3 observatører jf. § 11.

Stk. 3: Opstillinger, behandlingsforslag og andre ting, der ikke er specificeret i denne artikel, har samme procedure som ved Kongressen.

 

§ 30:     Landsmødet indkaldes af Forretningsudvalget senest 3 uger før afholdelse.

 

§ 31:     Landsmødet er beslutningsdygtigt, når det er rettidigt indkaldt jf. § 30 og mindst 1/5 af medlemselevrådende er til stede ved mødets start.

 

§ 32:     Dagsorden for Landsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden
 4. Fremlæggelse af halvårlig beretning fra Forretningsudvalget
 5. Fremlæggelse af kort økonomisk beretning
 6. Diskussion og vedtagelse af arbejdet i det kommende halvår
 7. Indsupplering af menige medlemmer til:

a) HTX- og EUD-udvalget

b) Forretningsudvalget

 

§ 33:     Landsmødet kan lukkes for ikke-medlemmer, hvis et flertal af de delegerede ønsker dette.

 

 ARTIKEL 10: HOVEDBESTYRELSEN

§ 34:     Hovedbestyrelsen består af Triumviratet, Forretningsudvalget, HTX- og EUD-udvalget og den international officer.

Stk. 1: Hovedbestyrelsen vælges til perioden fra 21 dage efter den Kongres, hvor de er valgt, frem til 21 dage efter den Kongres, hvor de fratræder.

 

§ 35:     Hovedbestyrelsen har til opgave at sørge for en national repræsentation af erhversskoleelevernes interesser. Hovedbestyrelsen skal koordinere de større landsdækkende politiske aktiviteter som prioriteres, eller breder sig ud over det enkelte udvalg.

Stk. 1: Hovedbestyrelsen samles mindst 6 gange årligt.

Stk. 2: Hovedbestyrelsen skal opretholde en gennemsigtig og hurtig informationsvej til regionerne og medlemselevrådene.

 

ARTIKEL 11: FORRETNINGSUDVALGET

§ 36:      Forretningsudvalget består af Triumviratet, Forretningsudvalgsrepræsentanten og Ordføreren og Koordinatoren fra både HTX-og EUD-udvalget jf. § 20. Forretningsudvalget vælges til                      perioden fra 21 dage efter den Kongres, hvor de er valgt frem til 21 dage efter den Kongres, hvor de fratræder.

 

§ 37:     Forretningsudvalget har til opgave at kordinere EEO’s aktiviteter, men har ikke politisk indflydelse på udvalgenes politik jf. artikel 12. Forretningsudvalget afgør dog i tvivlstilfælde, i                          hvilket politisk udvalg en afgørelse skal træffes.

Stk. 1: Forretningsudvalget samles mindst 10 gange årligt

Stk. 2: Forretningsudvalget skal opretholde en gennemsnitlig og hurtig informationsvej til udvalgene og medlemselevrådende.

Stk. 3: Forretningsudvalget skal offentliggøre valgfrie aktiviteter jævnligt.

 

§ 38:     I tilfælde hvor vedtægter, retningslinjer eller Kongres- eller Landsmødebeslutninger ikke præciserer, hvem der har beslutningskompetence, eller en af disse ligger op til fortolkning,                            træffer Forretningsudvalget en afgørelse om, hvem der har beslutningskompetence/hvordan det skal fortolkes.

Stk. 1: Hvis et medlem af Forretningsudvalget anbefaler, at noget skal sende til høring på et stormøde, skal dette ske på det først kommende stormøde, både ordinær og ekstraordinær.

Stk. 2: Hvis et medlem af Forretningsudvalget anbefaler, at noget skal sende til beslutning i Hovedbestyrelsen, skal dette ske på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

§ 39:     Foruden de rolledefinerede opgaver i vedtægterne har Forretningsudvalget det økonomiske ansvar.

Stk. 1: Forretningsudvalget skal ud over de vedtægtsdefinerede opgaver også udarbejde et kommissorium (arbejdsbeskrivelse) til de enkelte medlemmer på førstkommende                                                        Forretningsudvalgsmøde.

Stk. 2: Kommissoriet skal vedtages af Hovedbestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 3: Kommissoriet kan løbende ændres med 2/3 flertal i bestyrelsen.

Stk. 4: Såfremt disse opgaver vurderes forsømt, kan der begæres mistillid til det enkelt forretningsudvalgsmedlem jf. artikel 22.

 

ARTIKEL 12: UDVALGENE

§ 40:     HTX- og EUD-udvalgene består af op til 7 menige medlemmer, en Udvalgsbestyrer og en Forretningsudvalgsrepræsentant.

 

§ 41:     Udvalgene har til opgave, inden for hver deres område, at varetage EEO’s politiske og koordinerende arbejde. Repræsentanterne i udvalget har hver en stemme. Udvalgene træffer beslutninger ved simpelt flertal. Udvalgene udpeger inden for deres område repræsentanter til eksterne råd, udvalg og lignende, hvor EEO er repræsenteret. Udvalgene skal informere medlemselevrådene om deres aktiviteter i beretninger på stormøderne.

 

§ 42:     Udvalgene dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Information til og fra Forretningsudvalget

 

ARTIKEL 13: TRIUMVIRATET 

§ 43:     Triumviratet består af formanden, næstformanden og kassereren.

 

§ 44:     Formandskabet er ansvarligt for, at Forretningsudvalget afholder møder, og at stormøderne indkaldes rettidigt jf. § 12 og § 30.

 

§ 45:     Formandskabet skal sikre, at der sker en samling og koordinering af arbejdet mellem Forretningsudvalgets medlemmer, samt sikre information til medlemselevrådene.

 

§ 46:     Triumviratet kan deltage i alle udvalgsmøder som observatører med taleret og uden mulighed for udelukkelse.

 

ARTIKEL 14: EEO’S REGIONER 

§ 47:     Skoler i et nærmere afgrænset område, kan samles i en region og danne en regionsbestyrelse.

 

§ 48:     De regionale netværk har en demokratisk struktur med minimum én årlig regional generalforsamling.

 

§ 49:     Forretningsudvalget kan anerkende netværk som en del af EEO.

Stk.1: Forretningsudvalget kan, såfremt de finder den nødvendigt, midlertidigt fjerne en regions økonomiske midler, hvis de ikke lever op til EEO’s formål.

Stk. 2: En sådan fjernelse skal behandles på førstkommende Hovedbestyrelsesmøde og der skal tages stilling til om regionen skal ophøre med at være EEO-region, eller om den skal tildeles de                       økonomiske midler igen.

 

§ 50:     EEO afholder transportudgifter uafhængigt af regionens økonomiske midler, inden for rammerne af det økonomiske regelsæt.

 

§ 51:     Hovedbestyrelsen kan, blandt medlemmerne af et ad hoc-udvalg, vælge en ordfører.

Stk. 1: Disse ordførere har samme funktion som udvalgsbestyrerne jf. § 59 og § 60

 

§ 52:     Hovedbestyrelsesmedlemmer kan stille op til de enkelte regioners regionsmøder som deres hovedbestyrelseskontakt. Herefter er det op til den enkelte regionsbestyrelse at godkende, om                   de vil have det pågældende Hovedbestyrelsesmedlem som deres kontakt i Hovedbestyrelsen.

 

ARTIKEL 15: AD HOC-UDVALG 

§ 53:     Hovedbestyrelsen kan, når de finder de nødvendigt, nedsætte ad hoc-udvalg til interessefelter på tværs af de stående udvalg.

 

§ 54:     Ad hoc-udvalg refererer til Forretningsudvalget, og er ikke beslutningsdygtige ud over det skænkede kommissorium.

 

§ 55:     Ad hoc-udvalg består af medlemmer fra Forretningsudvalget, de stående udvalg og evt. elever tilknyttet en af de § 4 nævnte skoler. 

 

ARTIKEL 16: KASSERER

§ 56:     Det er den kassererens opgave at sikre, at det økonomiske regelsæt overholdes, og at Forretningsudvalgets øvrige medlemmer er behørigt informeret om indholdet af dette.

 

§ 57:     Triumviratet er de eneste, som imellem møder, kan disponere over udgifter, som ikke er budgetteret, dog inden for rammerne fastlagt i det økonomiske regelsæt.

 

§ 58:     Kassereren er, i samarbejde med de kritiske revisorer, ansvarlig for, at EEO’s daglige økonomiske drift sikres.

 

ARTIKEL 17: UDVALGSBESTYRERNE 

§ 59:     HTX – eller EUD-ordføreren tegner EEO i spørgsmål der vedrører udvalgets ansvarsområder.

HTX – eller EUD-ordføreren står på udvalgets vegne til ansvar over for Landsmødet og Kongressen.

 

§ 60:     HTX – eller EUD-ordføreren er ansvarlig for, at der afholdes møder i udvalget

 

ARTIKEL 18: FORRETNINGSUDVALGSREPRÆSENTANTERNE

§ 61:     HTX – eller EUD-koordinatoren udgør bindeleddet mellem Forretningsudvalget og det stående udvalg, som vedkommende repræsenterer. Det er således repræsentantens opgave at sikre,                  at der er en fyldestgørende informationsstrøm mellem Forretningsudvalget og udvalget.

 

§ 62:    I Forretningsudvalget er det Forretningsudvalgsrepræsentantens opgave at repræsentere interesserne for sit udvalg under møderne og ved løbende sager imellem disse møder.

 

ARTIKEL 19: INTERNATIONAL OFFICER

§ 63:     Den internationale officer styrer det Internationale Udvalg, som varetager alt, der har at gøre med internationalt arbejde/relationer/politik for organisationen.

Stk. 1: Det internationale udvalg består af den Internationale Officer, et medlem af Forretningsudvalget og evt. elever på § 4 nævnte skoler.

Stk. 2: Det internationale udvalg holder som minimum møde 10 gange årligt, hvilket Den internationale officer skal sørge for, bliver opretholdt.

Stk. 3: Det internationale udvalg beslutter, hvordan det internationale budget i organisationen skal bruges, og kan søge om yderligere kommissorium fra Forretningsudvalget.

Stk. 4: Det internationale udvalg prioriteres jf. § 7 som et ad hoc-udvalg, men følger ovennævnte procedure.

 

§ 64:     Den internationale officer er en integreret del af Hovedbestyrelsen, og skal give en opdatering på det internationale arbejde ved hvert hovedbestyrelsesmøde.

 

§ 65:     Den internationale officer skal sidde med til FU-møder uden stemmeret.

 

§ 66:     Alt hvad der har at gøre med internationalt arbejde/relationer/politik ift. organisationen, skal igennem Den internationale officer, og om nødvendigt igennem Det internationale udvalg.

 

ARTIKEL 20: TEGNINGSRET OG ØKONOMI 

§ 63:     Erhvervsskolernes ElevOrganisation tegnes af Forretningsudvalget, Forretningsudvalget kan meddele prokura; fuldmagt til at handle på vegne af EEO.

 

§ 64:     Forretningsudvalget kan på vegne af EEO erhverve fast ejendom med henblik på at opfylde det i § 2 anførte formål, og kan i den forbindelse optage lån og stifte gæld på foreningens vegne                  til brug for erhvervelsen af fast ejendom.

 

§ 65:     EEO’s regnskabsår følger kalenderåret. Til at føre regnskab vælges af Forretningsudvalget en person med kendskab til bogføring og lønudbetaling. Den regnskabskyndige drager omsorg                    for, at der udføres kvartalsvis budgetkontrol. Budgetkontrollen fremlægges for Forretningsudvalget.

 

§ 66:     Der oprettes interne puljer med midler til de forskellige udvalgs disposition.

Stk. 1: Forretningsudvalget skal til det førstkommende bestyrelsesmøde efter Kongressen fremkomme med et forslag til retningslinjer for disponering af de, i budgettet, afsatte midler til                                regionerne. Forretningsudvalget skal rådføre sig med de kritiske revisorer herom.

 

§ 67:     Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller autoriseret revisor. Den statsautoriserede revisor eller autoriserede revisor kan kun afskediges af Kongressen.

 

§ 68:     Regnskabet kommenteres af de, på det foregående Kongres, valgte kritiske revisorer.

 

§ 69:     Årsregnskabet skal godkendes af Forretningsudvalget.

 

§ 70:     Medlemmer jf. § 4 har ret til at få udleveret kvartalsmæssig budgetkontrol samt de kritiske revisorers bemærkninger hertil.

 

§ 71:     Alle medlemselevråd kan ansøge Forretningsudvalget om tilskud til aktiviteter. Ansøgninger behandles på førstkommende forretningsudvalgsmøde.

Stk. 1: Retningslinjer for tilskuddet udarbejdes af Forretningsudvalget.

 

§ 72:     Triumviratet fremlægger det reviderede regnskab samt kommentarer på Kongressen. Kritisk revision fremlægger deres kommentarer til regnskabet.

 

§ 73:     Alle valgte til tillidsposter i EEO er ulønnede. Dog kan aktive opnå en frikøbsaftale jf. artikel 20.

 

§ 74:     Medlemsorganisationerne hæfter alene med det indbetalte kontingent.

 

ARTIKEL 21: FRIKØB OG ANSÆTTELSE AF AKTIVE

§ 75:     Hovedbestyrelsen har mulighed for at frikøbe aktive EEO’ere, såfremt der er behørigt beløb hertil i det vedtagne budget. Et sådan frikøb kan højest svare til den højeste udeboende sats for                uddannelsesydelsen gældende for deres uddannelse, dog altid op til SU samt SU-lån. Et sådan forløb kan højst løbe til udgangen af de 21 dages overleveringsperiode, som foregår efter                        valg af ny Hovedbestyrelse jf. § 34.

 

§ 76:     Aktive der er frikøbt i mere end 6 måneder, har ret til samme vilkår som ansatte, dog undtaget løn – og pensionsforhold.

 

§ 77:     Hovedbestyrelsen kan med måneds udgang ophæve en sådan indgået frikøbsaftale, såfremt det vurderes, at den frikøbte ikke udfører et arbejde svarende til det timetal, som fastlægges i                    aftalen.

 

ARTIKEL 22: KRITISK REVISION

§ 78:     Forretningsudvalget drager omsorg for, at de valgte kritiske revisorer løbende kontrollerer organisationens bogholderi ved at kontrollere tilstedeværelsen af EEO’s aktivbeholdning samt                   bilagsmateriale.

 

§ 79:     Den kritiske revision reviderer årsregnskabet, og fremlægger på Kongressen den kritiske revisions kommentarer til regnskabet. Den kritiske revisions beretning er både mundtlig og                             skriftlig.

 

§ 78:     Kritisk revision har observatørstatus, uden taleret, i alle EEO’s myndigheder.

 

§ 81:     Ved den kritiske revisions forfald udpeger Forretningsudvalget en ny kritisk revision indtil førstkommende Stormøde, hvor der afholdes nyvalg.

 

ARTIKEL 23: MISTILLID

§ 82:     Hvis der på et stormøde stilles mistillid til et Hovedbestyrelsesmedlem, herunder et medlem af Forretningsudvalget, Triumviratet eller Den internationale officer, og dette vedtages af                          minimum 2/3 af de stemmeberettigede, samt mindst 3 medlemselevråd, trækker den pågældende person sig fra Hovedbestyrelsen.

 

§ 83:     Såfremt et medlem af Forretningsudvalget eller Den internationale officer får stillet mistillid af et flertal i enten Forretningsudvalget eller Hovedbestyrelsen skal der indkaldes til en                             ekstraordinær Kongres, hvor mistilliden behandles. Frem til dette stormøde er den mistillidsramte suspenderet fra alt arbejde i organisationen. Enhver begæring om mistillid til en person                 i Hovedbestyrelsen, Forretningsudvalget eller Den internationale officer, der bliver vedtaget i Hovedbestyrelsen og/eller Forretningsudvalget, kan ankes til en ekstraordinær – eller                             ordinær Kongres, der jf. § 82 stemmer om, hvorvidt personen må forblive i Hovedbestyrelsen og beholde sin post, eller om den mistillidsmodtagende skal trække sig fra sin post med                           øjeblikkelig virkning.

Stk. 1: Såfremt alle i Forretningsudvalget, med undtagelse af den mistillidsbegærede, eller 4/5 af Hovedbestyrelsen, stemmer mistillid, trækker den pågældende person sig fra Hovedbestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

Stk. 2: I tilfælde af at en person fra Hovedbestyrelsen eller Forretningsudvalget vælger at anke en mistillidsbegæring, er denne person suspenderet fra sit virke i organisationen indtil afholdelsen af den ekstraordinære – eller ordinære Kongres.

 

§ 84:     I tilfælde af at et medlem af Hovedbestyrelsen får stillet mistillid, indsuppleres en ny person til denne post på førstkommende stormøde.

Stk. 1: I tilfælde af at et medlem af Hovedbestyrelsen får stillet mistillid på et stormøde indsuppleres en ny person til denne post inden stormødets afslutning.

 

ARTIKEL 24: KONSTITUTION

§ 85:     I tilfælde af formandens afgang suppleres denne af næstformanden, indtil førstkommende stormøde, hvor en ny formand vælges.

 

§ 86:     I tilfælde af en af næstformændenes afgang konstitueres en ny på førstkommende stormøde.

 

§ 87:     Hvis enten HTX – eller EUD-ordføreren eller HTX – eller EUD-koordinatoren trækker sig fra sin post, kan det pågældende udvalg konstituere en ny fra udvalget til posten, som fratræder                 på førstkommende stormøde, hvor en ny vælges.

Stk. 1: Hvis næstformanden, kassereren eller den internationale officer trækker sig fra sin post, kan Hovedbestyrelsen konstituere en ny til posten.

Stk. 2: Den konstituerede næstformand, kasserer eller Den internationale officer er konstitueret indtil førstkommende stormøde.

 

ARTIKEL 25: OPLØSNING

§ 88:     Forslag om opløsning af EEO skal behandles af to på hinanden følgende, rettidigt indkaldte, Kongresser, med minimum 3 måneders mellemrum. Forslag om opløsning af EEO er kun                         vedtaget, når der på begge Kongresser er opnået 4/5 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede, dog mindst 8 medlemselevråd.

 

§ 89:     EEO’s medlemselevråd hæfter ikke for en eventuel gæld. I tilfælde af EEO’s opløsning skal et eventuelt kapitalindestående fordeles til andre organisationer eller sammenslutninger, der                     søger opfyldelse af artikel 2. Den afsluttende Kongres træffer beslutning herom.

 

ARTIKEL 26: FORTOLKNINGER OG VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 90:     Kongressen, Landsmødet, Forretningsudvalget og de stående udvalg, samt sekretariatets ansatte, arbejder efter de bestemmelser, der er afstukket i disse vedtægter

 

§ 91:     Konsekvensrettelser som følge af vedtægtsændringer foretages af Sekretariatet, inden referatet udsendes.

 

§ 92:     Dispensationer fra disse vedtægter kan kun vedtages på en Kongres med 3/4 flertal blandt stemmerne og med mindst 4 medlemselevråds opbakning til dispensationen. Dog kan der ikke                   dispenseres fra §11, § 12, § 13, § 15, § 20, § 22, § 24, artikel 8, § 88, § 92 og § 93.

Stk. 1: På et Landsmøde kan der dog dispenseres for § 26 og for sent indkommende forslag, hvis et ligeså stort flertal stemmer for, som anført ovenfor.

 

ARTIKEL 27: IKRAFTTRÆDELSE

§ 93:     Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse på Kongressen. Ændringer af § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 17, § 20, § 22, § 23, artikel 8, § 88, § 91, § 92 og § 93 træder dog først i kraft umiddelbart efter den officielle lukning af den Kongres, hvori de er blevet vedtaget.